Main menu

Høringssvar 2015

Krav til midlertidig boligplacering mm.

Lovforslaget er et led i de samlet asylstramninger. Flygtninges vilkår bliver generelt set forringet og det har konsekvenser for både det forebyggende integrationsarbejde og vil påvirke integrationen negativt på langt sigt.

Afrapportering fra arbejdsgruppen om gravide med et forbrug eller misbrug af rusmidler

Der har i lang tid været brug for en tydeliggørelse af de forskellige handlemuligheder, der eksisterer overfor målgruppen. Arbejdsgruppens forslag til forskellige fokusområder i den fremtidige indsats er med til at nedbryde målgruppens kompleksitet samt giver et godt overblik over mulige handlemuligheder, hvilket uden tvivl vil styrke indsatsen fremover.

Lovforslag om øget kvalitet i alkoholbehandlingen

DS er positive overfor, at der med lovforslaget fra centralt hold tages hånd om at sikre den nødvendige kvalitet i alkoholbehandlingen igennem tilsyn med alkoholbehandlingsstederne. Det er afgørende for kvaliteten i behandlingen, at behandlingsstederne omfattes af godkendelse og efterfølgende tilsyn.

Lovforslag om harmonisering af regler om bopælstid for folkepension

DS vurderer, at lovændring vil have alvorlige negative sociale og økonomiske konsekvenser for flygtninge i pensionsalderen. Ændringerne medfører, at en voksende gruppe af ældre flygtninge vil være henvist til en pensionisttilværelse i fattigdom, i værste fald i meget alvorlig fattigdom. En tilværelse som de grundet deres alder ofte ikke vil have mulighed for at forbedre via beskæftigelse.

Magtanvendelsesudvalgets betænkning nr. 1551/2015

For DS er målet med reglerne om magtanvendelse, at de skal beskytte børnene og medvirke til, at de kan komme i en god udvikling, der kan føre dem nærmere det mål, der er opstillet i Servicelovens § 46 om formålet med den særlige indsats for børn og unge: at de kan nå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Dansk Socialrådgiverforening mener, at det er interessant, at der i dette lovforslag om jobpræmie arbejdes med positive incitamenter i forhold til at få ledige i arbejde. Men samtidig vil Dansk Socialrådgiverforening dog anholde argumentet om, at det er den enkeltes motivation, der er problemet, som denne form for incitamentstruktur lægger op til. Hvis de ledige skal i arbejde, kræver det også, at virksomheder er parate til at tage imod de ledige, som er til rådighed.

Vejledning om særlig støtte til voksne og vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv

Dansk Socialrådgiverforening (DS) værdsætter vejledning nr. 5’s opmærksomhed på at der kan være et behov for at styrke forældrerollen hos vejledningens målgruppe. Men DS savner i f.t. understøttelse af forældrerollen en tydeligere skelnen imellem hvad der kan forventes af en ledsager og hvad der kræver en mere professionel indsats, fx i form af socialpædagogisk støtte.

Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

DS er positivt indstillet overfor ændringerne. I udkastet foreslås det, at forbyde brug af børn som tolke ifm. læge- eller sygehusbehandling (med mindre det er et akut og livstruende tilfælde), samt at tillade brug af børn over 15 år som tolke, når den behandlingsansvarlige læge vurderer, at der er tale om et let og uproblematisk tilfælde.