Main menu

Høringssvar 2016

Indsatser til forebyggelse af vold på botilbud - 8 indsatsområder

DS støtter en række af Social- og indenrigsministeriet samt Sundheds- og ældreministeriets forslag om styrkelse af sikkerheden for beboere og ansatte på botilbud. Dog advarer DS mod at lade ”udadreagerende, truende og voldelig adfærd” blive det afgørende princip for visitation til de nye tilbud.

Tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud

DS sætter stor pris på initiativet for bedre indsats mod vold på botilbud. DS pointerer, at samarbejdet mellem kommuner og regioner i mange tilfælde ikke fungerer optimalt, samt at blandt andet kapacitets-udfordringer i psykiatrien er med til at øge risikoen for vold.

Boligplacering af flygtninge

DS er positive overfor at hensynet til tilbud om arbejde, nu kan komme med i afgørelse om kommuneplacering. DS har forslag til opmærksomhedspunkter til midlertidige opholdssteder for en eller flere enlige flygtninge.

Bekendtgørelse om kontanthjælpsloftet

I høringssvaret udtrykker DS sin bekymring for den administrative byrde, forvaltningen af kontanthjælpsloftet vil lægge på medarbejderne i jobcentrene. En byrde, der vil tage tid fra den indsats, der skal få ledige borgere tilbage i arbejde.

Ophævelse af 2-års fristen for familiesammenføring m.v.

DS har kommentarer til den del af lovforslaget der omhandler kriterierne for vurdering af en vellykket integration, særlige grunde for undtagelse af kravet om vellykket integration, samt til overgangsreglen for ret til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Som aftalt med beskæftigelsesreformen fra 2014, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsat en proces, der skal forenkle Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. For at understøtte dette arbejde er der lavet en foranalyse af, hvordan loven potentielt kan forenkles.

Lovforslag om integrationsgrunduddannelse

DS har afgivet høringssvar på indførelsen af den nye integrationsgrunduddannelse, og er overvejende positive, da uddannelsen sikre overenskomstmæssige forhold og optagelse i A-kasser. Brugen af IGU afhænger dog i stor grad af arbejdsmarkedet, der skal være villige til at tage IGU-elever.

Voksenansvar

Regeringen har nu fremsat det lovforslag, som skal udmønte forslagene fra betænkningen om magtanvendelse ift. anbragte børn og unge. Lovforslaget kaldes Lov om voksenansvar - men det handler alene om magtanvendelse.

Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.

DS tager kraftigt afstand fra at udvide kredsen af flygtninge og indvandrere, der modtager integrationsydelse med tilbagevendende kraft. Integrationsydelsen er så lav en ydelse, at modtagerne vil komme ud i alvorlig fattigdom. Det vil få store konsekvenser for en betydelig gruppe mennesker. Mange vil få problemer med at fastholde deres bolig, og det vil øge antallet af fattige børn markant. DS mener også, at lovforslagets ikrafttræden bør udsættes, så både forvaltningerne og borgerne får tid til at forberede de helt nye vilkår.

Kontanthjælpsloft og 225-timersregel

DS er enig i ambitionem om, at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Lovforslagets metoder vil dog ikke have den tiltænkte beskæftigelseseffekt. De vil blot skabe mere fattigdom. DS vender sig derfor kraftigt i mod det foreslåede kontanthjælpsloft og 225-timersreglen.

Ændring af udlændingeloven

Lovforslaget om udskydelse af retten til familiesammenføring vil modvirke integrationen og fastholde mange flygtninge (herunder børn) i en uafklaret og marginaliseret situation, advarer DS. Forslaget er efter DS’ vurdering i strid med Den Europæiske Menneskeretskonvention og FN’s Børnekonvention.