Main menu

Vold uden for arbejdstid

Arbejdsgiveren skal forebygge arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, forebygges. Reglerne skal være med til at sikre, at ansatte ikke bliver udsat for vold, trusler og anden krænkende adfærd på grund af deres arbejde, uanset hvor og hvornår dette finder sted.

Arbejdsrelateret vold udenfor arbejdstid omfatter også trusler og anden krænkende adfærd, også trusler og krænkelser, der fremsættes digitalt. Læs mere om definitionen på trusler og vold og om udhængning i det offentlige rum.

Arbejdsgiveren har pligt til at risikovurdere
Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid forebygges. 

Følgende kan være tegn på, at der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden:

  • Der har været tidligere episoder med ansatte, der har været udsat for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. 
  • Ansatte er i arbejdstiden blevet udsat for trusler om vold uden for arbejdstiden. 
  • Ansatte kan forvente at møde borgere uden for arbejdstiden, der er vrede på grund af sagsbehandlingen. 

Vurderingen skal foretages i forbindelse med den almindelige vurdering af arbejdsmiljøet, fx i APV-arbejdet og i den daglige planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

Arbejdsgiveren har pligt til at vejlede de ansatte
Hvis der er risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden, har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at der fastsættes retningslinjer for og vejledes i, hvordan de ansatte kan håndtere tilløb til og episoder med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.

Retningslinjer og vejledning kan fx handle om:

  • Hensigtsmæssig samtaleteknik, konfliktforebyggelse og konfliktnedtrappende kommunikation 
  • Hvordan medarbejderne kan se og handle hensigtsmæssigt på advarselssignaler fra potentielt voldelige borgere 
  • Konkret adfærd under optrappede arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstiden 
  • Hensigtsmæssig håndtering af trusler og anden krænkende adfærd fremsat digitalt, fx i sms, på e-mail, hjemmesider eller sociale medier. 

Arbejdsgiveren skal ikke instruere om eller på anden måde gennemføre forebyggelsestiltag i forhold til medarbejdernes private forhold eller ageren i fritiden, herunder medarbejderes valg af transportvej, boligforhold, indkøbsvaner, hobby, familieforhold eller lignende.

Selvom de ansatte har fået vejledningen, er de ikke forpligtede til at følge denne, da arbejdsgiveren ikke har instruktionsbeføjelser over de ansatte i deres fritid.

Krisehjælp
Arbejdsgiveren har ikke pligt til at iværksætte førstehjælp i tilfælde af, at medarbejderen udsættes for vold uden for arbejdstiden.

Hjælp til politianmeldelse
Når en voldsepisode finder sted uden for arbejdstiden, er den skadelidte selv ansvarlig for en eventuel anmeldelse til politiet.

En arbejdsgiver, der har fået kendskab til en arbejdsrelateret voldsepisode uden for arbejdstid, har dog pligt til at tilbyde skadelidte ansatte bistand til at politianmelde voldsepisoden, hvis den ansatte ønsker det. Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at være opsøgende i forhold til at få kendskab til, om episoderne har fundet sted.

» Læs mere om politianmeldelse

Læs mere
» 
Arbejdstilsynets vejledning D.4.3-3 om Vold