Main menu

Ekspertrådgivning om psykisk arbejdsmiljø i regionerne

Baggrunden for tilbuddet
Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev det aftalt mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner at iværksætte et helt nyt tilbud om ekspertrådgivning og inspiration til de regionale arbejdspladser om psykisk arbejdsmiljø. 

Tilbuddet er aftalt til at dække perioden fra 1. april 2016 til 31. marts 2018.

Opgaven
Ekspertrådgivningen og inspirationen kan tilbydes den enkelte arbejdsplads eller flere arbejdspladser inden for samme speciale, område eller region m.v. Formålet med tilbuddet er give løsningsorienteret rådgivning eller inspiration til hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan styrkes i tæt relation til løsningen af kerneopgaven, - inden for temaerne: 

  • organisatoriske forandringer 
  • faglige forandringer  
  • vold og trusler 

Ekspertrådgivningen eller inspirationen kan IKKE rekvireres i forbindelse med opfølgning på påbud fra Arbejdstilsynet eller til krisehjælp eller personlig støtte til ledere og medarbejdere.

Målgruppen 
Hovedudvalgene har taget stilling til hvordan tilbuddet skal udmøntes i den enkelte region. Der er to modeller, som hovedudvalgene skulle vælge imellem var: 1. Indsatsen målrettes et eller flere af de tre temaer og/eller bestemte specialeområder eller arbejdspladser i regionen. 2. De regionale arbejdspladser kan frit rekvirere ekspertbistand eller inspiration inden for de tre temaområder 

Region Hovedstaden har valgt model 1, og har i forhold til de tre temaer besluttet at målrette ekspertrådgivningen på områder, som har udfordringer inden for emnerne ”arbejdsmængde og tidspres” og ”høje følelsesmæssige krav”, samt det medicinske område, akutmodtagelsen og akutklinikker, særlig dele af Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed. Rekvirering af tilbuddet forankres centralt på hospitalet/virksomheden.

De fire andre regioner: Region Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland har alle med-delt at de har valgt model 2, hvor de regionale arbejdspladser frit kan vælge inspiration eller ekspertrådgivning. Hovedudvalget i Region Midtjylland har dog også besluttet at anvende ekspertrådgivningen i forbindelse med nogle enkeltstående overordnede/strategiske indsatser.

Med udgangspunkt i den valgte model kan de lokale parter (leder samt arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller det lokale MED-udvalg i enighed rekvirere ekspertrådgivning eller inspiration. Tilbuddet kan målrettes både den enkelte arbejdsplads eller MED-udvalget. 

Hvad indebærer tilbuddet
Arbejdspladsen kan søge om ekspertrådgivningen direkte ved en af de fire udbydere, som Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner har truffet aftaler med. 

Det er en forudsætning at regionens MED-udvalg eller arbejdsmiljøorganisation samt arbejdsmiljørepræsentant/tillidsrepræsentant/HR på rette niveau er informeret eller involveret i afviklingen af tilbuddet. 

Der er også en forudsætning, at benyttelse af det nye tilbud skal ligge ud over den arbejdsmiljøindsats, der allerede foregår i dag.  

De centrale parter, Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner, har aftalt at der skal foregå en løbende evaluering af tilbuddet. Arbejdspladsen vil skulle bidrage med distribuering og indsamling af svar på evalueringsspørgsmål.

Hvordan ansøger I?
Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har indgået en aftale med fire eksterne udbydere, om at levere ekspertrådgivningen/inspirationen: 

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Kontaktperson: Rikki Hørsted, tlf. 3916 5330, rih@vfa.dk 
  • Alectia A/S, Kontaktperson: Mette Skau, mobil 3010 9709, mail: mesk@alectia.com   
  • Copenhagen Business School (CBS), Institut for ledelse, politik og filosofi. Kontaktperson: Henrik Hermansen, tlf. 3815 3656, heh.mpp@cbs.dk 
  • Roskilde Universitet, (RUC), Center for arbejdslivsforskning og Center for sundhedsfremme. Kontakt: Helge Hvid, mobil: 6093 5069, hh@ruc.dk 

Arbejdspladsen kontakter selv en af de fire udbydere, og indgår kontrakt om opgavens omfang og forløb. Man kan læse mere om de fire udbydere i dette katalog

Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner har udarbejdet en standardkontrakt, som kan anvendes ved indgåelse af aftale med udbydere. Bemærk, at en medarbejderrepræsentant skal skrive under på ansøgningen på vegne af de deltagende medarbejdere. 

Rekvireringen foregår efter 'først til mølle-princippet'. 

Læs evt. mere på Danske Regioners hjemmeside og på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside