Main menu

Klagefrister

Hvilke frister gælder for din klage?

Der gælder følgende frister for at klage:

  • Klager over afgørelser skal være os i hænde senest én måned efter, at afgørelsen er meddelt dig.  Afgørelser i medlemssager meddeles skriftligt og ledsages af en klagevejledning og angivelse af klagefrist.
     
  • For klager over sagsbehandlingen (fejl, forsømmelser o.l.) gælder en ”en rimelig frist”. Det indebærer, at det er 1. klageinstans (Regionsbestyerlse/Daglig Ledelse), som konkret afgør, om en klage kan behandles efter klagereglerne. I vurderingen indgår tidsrummet mellem indgivelse af klagen og det forhold der klages over, samt vurdering af sagens betydning for den enkelte. (faktuel eller økonomisk betydning).
     
  • Fristen for at anke en afgørelse fra en klageinstans til næste niveau er én måned. Fristen meddeles skriftligt til medlemmet i forbindelse med orientering om afgørelsen ledsages af en ankevejledning.