Main menu

Sådan behandles klager

Der er helt klare regler for, hvordan din klage behandles i DS.

I DS ønsker vi at have en god relation til og dialog med alle vores medlemmer – også når vi ikke er enige. Klagesystemet fremmer en hurtig og effektiv klagesagsbehandling, sikrer uvildighed, indeholder tilbud om mægling og sikrer retssikkerhed og gennemskuelighed.

Du får svar på din klage senest 14 dage efter, vi har modtaget din klage. I svaret fremgår det, hvor lang tid behandlingen af din klage forventes at tage. Det er en grundregel, at den, der klages over, altid høres, inden klageren får et svar. Behandlingen af klagen skal afsluttes med et skriftligt, begrundet svar. 

Der gælder en tre måneders klagefrist over almindelig sagsbehandling.

Hovedbestyrelsen orienteres om alle klager.

Det er en forudsætning for behandling af en klage efter disse bestemmelser, at du er aktivt medlem uafbrudt i hele perioden, fra det, du klager over, er opstået, og indtil din klage er færdigbehandlet.

Dansk Socialrådgiverforening skal overholde gældende lovgivning, egne love, beslutninger i repræsentantskab og hovedbestyrelse, herunder minimumstandarder samt aftaler, overenskomster og "god forvaltningsskik".

Klagens vej gennem to instanser
Du skal i første omgang fremlægge din klage for den medarbejder i Dansk Socialrådgiverforening, der har behandlet din sag. Herefter vil du blive indkaldt til et møde med den lokale ledelse. Hvis du får et tilfredsstillende svar, er sagen ude af verden. Hvis du derimod er utilfreds med svaret, tilbyder vi dig konfliktmægling med en uvildig mægler. Mægleren vælges i fællesskab af dig og DS.

Kan vi ikke løse sagen ved mægling kan du indbringe din klage til 1. instans.

1. klageinstans
Klager behandles i 1. instans af den ansvarlige politiske ledelse i Dansk Socialrådgiverforening, dvs. Regionsbestyrelsen behandler klager over sagsbehandling i regionerne, og Daglig Ledelse behandler klager over sagsbehandling i det centrale sekretariat.

2. klageinstans
Regionsbestyrelsernes og Daglig Ledelses afgørelser kan ankes til Den Eksterne Klageinstans. Den eksterne Klageinstans behandler sagen selvstændigt og uafhængigt af DS. Klageinstansens afgørelse er vejledende for Dansk Socialrådgiverforening.

Den eksterne Klageinstans sikrer sig, at klageren har en individuel interesse i sagen, og at klagen har været forelagt den DS-instans, der er ansvarlig for sagen, og den person, der evt. klages over. Hvis dette ikke er tilfældet, forelægger instansen klagen for de implicerede og anmoder om en udtalelse i sagen.

Du vil naturligvis blive orienteret om dette forløb, og du vil modtage en kopi af resultatet af høringen. Du har derefter mulighed for at komme med yderligere bemærkninger inden for en kort tidsfrist. Hvis du har bemærkninger, vil sagen på ny blive forelagt for den ansvarlige instans i Dansk Socialrådgiverforening.

Den eksterne Klageinstans kan indhente flere oplysninger, som den anser for nødvendige for klagens behandling. Du vil få at vide, hvis Den eksterne Klageinstans finder nye oplysninger af betydning for afgørelsen. Herefter vil Den eksterne Klageinstans træffe sin afgørelse.

Skønner Den eksterne Klageinstans det nødvendigt, kan han indkalde parterne (medlem og sagsbehandler(e)) til at afgive mundtlig forklaring. Klagerens evt. rejseudgifter godtgøres svarende til billigste offentlige transportmiddel. Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste. Afgørelsen fra Den eksterne Klageinstans vil blive sendt direkte til dig og den/de instanser i Dansk Socialrådgiverforening, der er blevet klaget over.