Main menu

Løn- og pensionsbegreb

Her finder du de vigtigste oplysninger om din løn og pension, hvis du er ansat i en region eller en kommune.  Lønsatser

Lønsatserne reguleres efter, hvad der er aftalt ved de seneste overenskomstforhandlinger. Som hovedregel er der regulering pr. 1. april og 1. oktober.

Se de aktuelle satser for de enkelte løntrin for socialrådgivere ansat i kommuner og regioner. Du kan også se den aktuelle udvikling i faste tillæg.

Grundløn og tillæg

Grundløn

 • Grundlønnen dækker de funktioner, man er i stand til at varetage, når man er nyuddannet, eventuelt nyansat eller uerfaren.
 • Grundlønnen er altid pensionsgivende.
 • Man kan godt stå på et lavt grundlønstrin, men samlet få en høj løn via funktions- og kvalifikationsløn.
 • Ikke ledende socialrådgivere og ledende socialrådgivere har hver sine grundlønninger.
 • Det er ikke hensigten, at en medarbejder skal være på grundløn i en længere periode. Der skal derfor arbejdes målrettet for at udvikle den enkeltes kvalifikationer og funktioner.
 • DS-repræsentanten og arbejdsgiveren skal aftale, hvordan de vil anvende kvalifikations- og funktionsløn på arbejdspladsen. Begge lønelementer skal anvendes til alle grupper, men det betyder ikke, at den enkelte har et bestemt krav på funktions- og kvalifikationsløn.

Funktionsløn

 • Funktionsløn ydes ud over grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er knyttet til den enkelte stilling.
 • Funktionerne skal ligger ud over de funktioner, grundlønnen dækker.
 • Funktionsløn kan ydes som tillæg eller som løntrin og er pensionsgivende.
 • Funktionsløn aftalt før den 1. juni 2002 kan være ikke-pensionsgivende.
 • I aftalerne opereres med tre former for funktionsløn:Obligatorisk funktionsløn med centralt aftalte faste beløb.
 • Obligatorisk funktionsløn, hvor der decentralt skal aftales honorering.
 • Vejledende kriterier for funktionsløn, hvor der kan aftales honorering.
 • I Faglig håndbog kan du finde de nærmere bestemmelser om obligatoriske funktionstillæg.
 • Hvis du ønsker nærmere information om hvilke forhåndsaftaler, der er indgået på den enkelte arbejdsplads, må du kontakte DS regionen eller din tillidsrepræsentant.

Kvalifikationsløn

 • Kvalifikationsløn ydes ud over grundlønnen og en eventuel funktionsløn og er baseret på den enkelte medarbejders kvalifikationer.
 • Kriterierne tager udgangspunkt i objektive forhold som for eksempel uddannelse og erfaring. Kvalifikationsløn kan ydes som tillæg eller som løntrin og er pensionsgivende.
 • Obligatorisk funktionsløn, hvor der decentralt skal aftales honorering.
 • Vejledende kriterier for funktionsløn, hvor der kan aftales honorering.
 • I Faglig håndbog kan du finde de nærmere bestemmelser om obligatoriske funktionstillæg.
 • Hvis du ønsker nærmere information om hvilke forhåndsaftaler, der er indgået på den enkelte arbejdsplads, må du kontakte DS regionen eller din tillidsrepræsentant.

Forhåndsaftaler

 • DS og arbejdsgiveren skal/kan indgå forhåndsaftaler på arbejdspladsen for at gøre systemet gennemskueligt for ledelse og medarbejdere og for at undgå forhandlinger, hver gang en medarbejder for eksempel ansættes eller uddanner sig.
 • En forhåndsaftale fastlægger kriterier og formen for lønændringer. Aftalen udmøntes på det tidspunkt, hvor én eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. I modsætning til personlige lønordninger er der altså her tale om kollektive, decentrale lønaftaler, som fastlægger lønnen for enkeltpersoner og grupper, der har bestemte funktioner eller kvalifikationer.
 • Der skal indgås forhåndsaftaler om alle obligatoriske ikke kronefastsatte tillæg.

Arbejdstidstillæg

 • Hvis det er nødvendigt med fleksibel arbejdstilrettelæggelse, kan der lokalt indgås aftale om et arbejdstidstillæg.
 • Alle former for arbejdstidsbestemte ydelser og arbejdsbestemte tillæg - for eksempel tillæg for arbejde på forskudt tid, overarbejdstillæg, tillæg for manglende varsling, genetillæg eller rådighedsforpligtigelse - kan indgå, når ulempetillægget beregnes.
 • Som grundlag for at aftale ulempetillægget kan din arbejdsgiver bede dig om at registrere din arbejdstid nøje over en periode på tre-seks måneder.

Resultatløn

 • Resultatløn er nu en del af "Fællesaftale om lokal løndannelse".
 • I DS' overenskomst er der knyttet følgende bemærkning til aftalen om resultatløn: ”I socialt arbejde skal der ved indgåelse af lokale aftaler om resultatløn rettes fokus på mulighederne for kvalitative forbedringer i opgavevaretagelsen med det formål at udvikle fagligheden og fremme nye arbejdsmetoder til gavn for borgerne.”

Områdetillæg

 • Områdetillæg ydes blandt andet for at udligne forskellene i leveomkostninger. Der er med andre ord forskel på den løn, de enkelte løntrin udmønter, afhængig af hvor i landet, man arbejder.

Pension

 • Som ansat på det kommunale og regionale område modtager du pensionsbidrag som en del af din løn. Bidragene indbetales af din arbejdsgiver til Pensionskassen for Socialrådgivere, der administreres i PKA.
 • Som tjenestemand får du ikke pensionsbidrag, men et pensionstilsagn fra arbejdsgiveren, og du optjener pensionsalder.
 • Pensionsprocenten er bestemt i de enkelte overenskomster.
 • Er du vikar på månedsløn, indbetaler din arbejdsgiver pensionsbidrag til PKA som beskrevet ovenfor.
 • Er du timelønnet, indbetaler din arbejdsgiver kun pensionsbidrag, hvis du i forvejen har opnået ret til pension.
 • Som vikar kan du kun aflønnes på timeløn, hvis du er ansat i højst en måned. Har du en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer om ugen, behandles du som timelønnet, og din arbejdsgiver indbetaler kun pensionsbidrag, hvis du i forvejen har opnået ret til pension.
 • Som arbejdsløs og medlem af Dansk Socialrådgiverforening er du omfattet af en gruppelivsordning betalt af DS. Hvis du dør, får dine efterladte udbetalt 100.000 kr.

Løn som nyansat

(gælder kun for KTO-området)

 • Er der ikke - eller har der ikke været - mulighed for at afklare dine lønforhold, inden du tiltræde din nye stilling, er der enighed om, at en af følgende løsninger kan bruges:
 • Arbejdsgiveren og DS-repræsentanten kan indgå en midlertidig aftale om lønvilkårene.
 • Arbejdsgiveren udbetaler kun grundløn + centralt aftalte løndele.
 • Arbejdsgiveren udbetaler den hidtidige stillingsindehavers grundløn + funktionsløn som aconto-løn.
 • Arbejdsgiveren udbetaler en acontoløn svarende til kommunens løntilbud, idet tilbuddet dog forudsættes at være højere end lønnen nævnt under de to foregående punkter.
 • Har I ikke opnået enighed om lønforholdene inden tre måneder efter ansættelsen, er der fastlagt en forhandlingsprocedure om interessetvister.