Main menu

Ansættelse

Her finder du de vigtigste oplysninger om din ansættelse, hvis du er ansat i en region eller en kommune. Ansættelsesbrev

 • Som ansat har du krav på et ansættelsesbrev senest en måned efter aftalen om at ansætte dig er indgået.
 • Arbejdsgiveren har pligt til at underrette dig om dine ansættelsesbetingelser eller den gældende overenskomst.
 • Ansættelsesbrevet skal give dig oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet - og som minimum:
  • Parternes navne (dit og arbejdsgiverens).
  • Arbejdsstedet. Hvis du ikke har et fast arbejdssted eller et sted, hvor du hovedsageligt arbejder, skal der stå, at du er beskæftiget på forskellige steder samt hovedsædet eller din arbejdsgivers adresse.
  • Din stillingsbetegnelse (titel, rang, stilling eller jobkategori).
  • Tidspunktet hvor ansættelsesforholdet begynder.
  • Hvis ansættelsen er midlertidigt eller tidsbegrænset, skal ansættelsesforholdets forventede varighed være oplyst.
  • Den ugentlige arbejdstid.
  • Eventuel forpligtelse til at bebo en tjenestebolig.
  • Bestemmelser om ferie, opsigelsesvarsler, løn, pension, udbetalingsterminer m.v. eller en henvisning til gældende love, vedtægter, administrative bestemmelser, overenskomster eller aftaler herom.
 • Hvis du ikke har modtaget dit ansættelsesbrev senest efter en måneds ansættelse, skal du rette henvendelse til din region.

Første job

Har du fået dit første job? Det er vigtigt at få en god start.

Husk de praktiske ting

 • Meddel DS, hvor du har fået job og fra hvornår.
 • Meld dig ind i den rigtige faggruppe. DS' faggrupper arrangerer møder, m.v., som DS' medlemmer kan deltage i.
 • Tilføj en mailadresse i dine personlige oplysninger.

Du kan ændre dine medlemsoplysninger i Selvbetjeningen, så får du nemt ordnet alle tre ting.

Får du arbejdsløshedsdagpenge?
Husk straks at orientere Jobcentret og A-kassen om, at du har fået arbejde.

Gode råd

 • Deltag aktivt i introduktionsforløb og mentorordninger samt uddannelsesforløb. 
 • Tag imod tilbud om hjælp fra kolleger og ledelse. 
 • Spørg om det du ikke forstår. 
 • Undersøg om arbejdspladsen tilbyder supervision, og tag imod tilbud om supervision. 
 • Gør opmærksom på hvis der er noget, der ikke fungerer for dig arbejdsmæssigt, og påtag dig ansvar for at sige til og fra, når det er nødvendigt. 
 • Få flere gode råd

Kolleger og ledere omkring nyuddannede og nyansatte socialrådgivere kan blive inspireret af KL og Dansk Socialrådgiverforenings materialer: Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere i kommunerne.

Prøvetid

 • Du kan ansættes på prøve i de første tre måneder, og det skal fremgå af ansættelseskontrakten.
 • I prøvetiden er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel 14 dage og dit varsel 1 dag.
 • Ofte ønsker arbejdsgiveren, at opsigelsesvarslet gensidigt er 14 dage. Det skal i givet fald fremgå af ansættelseskontrakten.
 • Fratræden skal ske inden udløbet af prøvetiden.

Fleksjob

 • Fleksjob er en ordning for personer med konstateret nedsat arbejdsevne.
  Ordningen giver dem mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
 • Med offentligt løntilskud får fleksjobberen mulighed for at bevare sin hidtidige indtægt på nedsat tid eller med mindre effektiv arbejdsevne.
  For eksempel kan en fleksjobber med 50 procent løntilskud arbejde 100 procent effektivt på halv tid eller 50 procent effektivt på fuld tid - med løn for fuld tid.
 • Tilrettelæggelsen af arbejdet kan tage højde for behov for lægebesøg, hvilepauser, fridage m.v.
 • Kommunen har pligt til at give tilbud om fleksjob på fuld tid med mindre den pågældende foretrækker deltidsansættelse.
 • Løn- og øvrige arbejdsvilkår for personer ansat i fleksjob fastsættes med udgangspunkt i den kollektive overenskomst/forhåndsaftale.
 • Overenskomstens bestemmelser om løn og øvrige arbejdsvilkår kan fraviges, hvis det aftales lokalt. De konkrete løn- og ansættelsesvilkår for fleksjobberen aftales skriftligt mellem arbejdsgiveren og den ansatte i samarbejde med den faglige organisation.
 • Det er DS' opfattelse, at lønnen til en socialrådgiver i et fleksjob som udgangspunkt skal være på niveau med, hvad andre socialrådgivere aflønnes med for tilsvarende opgaver.
 • Efter forhandlinger mellem organisationen og arbejdsgiveren kan der således ydes tillæg efter de sædvanlige kriterier i den pågældende overenskomst/forhåndsaftale.

Gode råd ved dårlige referencer

I forbindelse med jobsøgning er det normalt at opgive tidligere arbejdspladser som referencer, enten direkte i CV’et, i ansøgningen eller til samtalen, og oftere og oftere kontakter arbejdsgiverne en tidligere arbejdsplads, inden de ansætter nye medarbejdere.

Hvis du er blevet fyret, eller har forladt din arbejdsplads eksempelvis pga. samarbejdsvanskeligheder, kan du stå i en situation, hvor du er nervøs for, om din tidligere arbejdsgiver vil udtale sig negativt om dig.

En ny arbejdsgiver har ikke krav på referencer, men ofte vil det undre en ny arbejdsgiver, hvis du ikke tillader dem at kontakte de tidligere arbejdspladser.
En tidligere arbejdsplads skal udtale sig loyalt, og må ikke udlevere personfølsomme oplysninger om eksempelvis sygdomme, misbrugsforhold, straffeforhold eller medlemskab af fagforening.

På trods af denne pligt til at udtale sig loyalt om en tidligere medarbejder forekommer det jævnligt, at den tidligere arbejdsgiver udtaler sig negativt eller helt neutralt – og meget kan siges, ved ikke at sige noget. Det er derfor vigtig at forlige sig med situationen, og forberede sig på, hvordan man bedst muligt ”styrer udenom” den dårlige reference.

Forlig dig med situationen
En dårlig reference kan forfølge en i adskillige jobskiftesituationer, og det er derfor vigtigt at du selv har slået dig til tåls med situationen, og ikke sidder tilbage med følelsen af at der er pinligt. Ikke alle medarbejdere passer ind på alle arbejdspladser, og du har så oplevet et miks, som ikke fungerede optimalt, men er heldigvis kommet, eller er på vej, videre.

Forbered dig på at tale om det
Hvis du skal til jobsamtale, og er du klar over, at du har en negativ reference fra en tidligere arbejdsplads, så forbered dig på, at emnet kan bringes på bane.  Forbered dig på – kort og præcist – at fortælle din oplevelse af situationen, og hvordan du er kommet videre.

Bring det eventuelt selv på bane
Det kan være en idé selv at bringe det på bane, og igen – kort og præcist – berette om det. På den måde styrer du selv hvad og hvordan du vil fortælle om det.
 
Du bestemmer selv hvem du giver som reference
Hvis du har været ansat flere forskellige steder, kan du selv vælge, hvilke af arbejdspladserne du opgiver som reference. Vær dog opmærksom på at den nye arbejdsgiver kan undre sig over en eventuel manglende reference fra den nyligste arbejdsplads, og det derfor kan komme på bane.

Kontrollér referencerne
Det behøver ikke nødvendigvis være din tidligere nærmeste chef, du benytter som reference. Du kan i stedet angive en anden chef, der kender dig og dit arbejde, eller en kollega du stoler på. Opgiv private mobilnumre, så opkaldet ikke svares af en anden. Hvis du vælger at anføre en potentiel dårlig reference, så fortæl om det, og anfør samtidig en god, der kan ”opveje” den dårlige.