Main menu

Arbejdstid

Her finder du de vigtigste oplysninger om din arbejdstid, hvis du er ansat i en region eller en kommune.  Overarbejde

Som fuldtidsansat med en daglig fastlagt arbejdstid, har du ved beordret overarbejde krav på + 50 % for de første 3 timer efter normal arbejdstids ophør og + 100 % for de øvrige timer. Der er tale om beordret overarbejde, hvis din leder har pålagt dig det eller som minimum har godkendt, at arbejdet skal udføres på dette tidspunkt. Hvis du f.eks. normalt har fri kl. 15.00 og du skal på f.eks. hjemmebesøg, institutionsbesøg eller til et møde med en samarbejdspartner og mødet ikke kan finde sted indenfor den normale arbejdstid, har du krav på honorering for overarbejde. Hvis hjemmebesøget/mødet først starter kl. 19.00 så udløser det med det samme + 100 %, da det ligger mere end 3 timer efter normal arbejdstids ophør.

Overarbejde skal som udgangspunkt afspadseres og afvikles senest 3 måneder efter det er præsteret. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, har du krav på at få det udbetalt.

Hvis du er deltidsansat har du først krav på honorering for beordret overarbejde for de timer, der ligger efter de fuldtidsansattes normale arbejdstid. Timerne indtil da er merarbejde og honoreres kun med 1:1.

Bestemmelserne om honorering for overarbejde gælder kun for medarbejdere til og med grundløn 37.

Plustid

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev der indgået en aftale om plustid. Det betyder, at arbejdstiden kan aftales til at være maksimalt 42 timer om ugen.

Det er dog en forudsætning, at der lokalt indgås en aftale mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen om, at plustidsaftalen kan anvendes på arbejdspladsen.

Det er helt frivilligt for den enkelte medarbejder, om man ønsker at indgå en aftale om at arbejde mere end 37 timer om ugen.

Lønnen og pensionsbidraget forhøjes svarende til det nye timetal og det vil være den nye højere løn man får under fravær, som f.eks. sygdom, barsel og ferie.

Den individuelle aftale kan opsiges med 3 måneders varsel af såvel den enkelte som arbejdsgiveren. Hvis man afskediges har man ret til, at vende tilbage til sit oprindelige timetal 3 måneder før fratrædelsestidspunktet, så man ikke får problemer i forhold til a-kassen.

Hvornår kan plustidsaftaler være en fordel?

Ledere og medarbejdere på højere grundløn end grundløn 37 har ingen højeste arbejdstid og dermed ingen mulighed for at få honorering for overarbejde. Hvis den præsterede arbejdstid ligger over 37 timer om ugen kan plustid være en fordel.

Medarbejdere der til stadighed har mange timer på fleksskemaet, kan måske med fordel indgå en plustidsaftale. Plustidsaftalen må aldrig erstatte overarbejdsbetaling.

Der kan indgås en plustidsaftale for en periode i forbindelse med kollegers længerevarende fravær eller i forbindelse med stillingsledighed.