Main menu

Seniorrettigheder

Her finder du de vigtigste oplysninger om dine seniorrettigheder, hvis du er ansat i en region eller en kommune. Seniorsamtale

I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal du som ældre medarbejder have tilbud om en seniorsamtale. Det er arbejdspladsens lokale MED/SU, der fastsætter hvornår man er "ældre". Denne rettighed gælder både hvis du er ansat i en kommune eller hvis du er ansat i en region.

Seniorfridage i kommunerne

Hvis du er fastansat i en kommune, har du ifølge overenskomsten ret til 5 seniorfridage pr. kalenderår fra det år, hvor du fylder 60.

Du kan konvertere én eller flere fridage til ekstraordinær pensionsindbetaling eller bonus (=løn). Valget foretages for et år ad gangen. Det er en forudsætning, at du har givet kommunen besked om den ønskede konvertering senest den 1.10. året før.

Hvis du konverterer én eller flere seniorfridage til bonus, bliver bonussen udbetalt ved udløbet af det år, valget gælder for.

Du skal så tidligt som muligt give din arbejdsgiver besked om, hvornår du ønsker at holde dine seniorfridage. Seniorfridagene kan holdes som hele eller halve fridage, og hvis der indgås en aftale om det, kan friheden også afvikles i timer.

Hvis du ikke holder dine seniorfridage, bortfalder de ved årets udgang, med mindre du aftaler med din arbejdsgiver, at de overføres til det følgende kalenderår.

Seniordage, der ikke er afholdt inden du fratræder din stilling, bliver udbetalt.

Seniorbonus i regionerne

Er du fastansat i en region, har du har ret til en seniorbonus fra og med året efter det kalenderår, hvor du fylder 60 år. Hvis du f.eks. er fyldt 60 år i 2011, får du første gang ret til bonus den 1. januar 2012. Du kan vælge at konvertere en del af din seniorbonus til andre rettigheder f.eks. betalte fridage, ekstraordinær pensionsindbetaling eller særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb.

Vælger du at konvertere en del af sin seniorbonus til en eller flere af ovenstående ting, skal du give din arbejdsgiver besked om det senest d. 1. oktober i året før bonussen udbetales. Valget træffes for et år ad gangen.

Seniorbonussen udgør for 60-årige 0,8 % af den sædvanlige løn, for 61-årige 1,2 % og for 62-årige og derover 1,6 %.

Værdien af en seniordag svarer til 0,4 % af din sædvanlige årsløn. Det indebærer, at der kan opnås ret til maksimum 2, 3 eller 4 seniordage, afhængig af alder.

Du har ret til at holde seniordagene som hele fridage, og herudover kan dagene efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver også afvikles som halve dage eller som timer.

Som supplement til ovenstående har Dansk Socialrådgiverforening aftalt en supplerende seniorbonus så den samlede seniorbonus udgør 2 % af lønnen. Den supplerende seniorbonus kan også konverteres, men ikke til frihed.

Læs mere

Som senior eller kommende senior er det vigtigt at få godt styr på økonomien, især pensionsordningerne.
» Du kan få rådgivning, hvis du har pensionsordning i PKA

Du kan også med fordel få et overblik på www.pensionsinfo.dk, hvor du kan se hvor meget du får udbetalt, når du går på pension.