Main menu

Afskedigelse og ledighed

Her finder du de vigtigste oplysninger om afskedigelse og ledighed. 

Her kan du læse om de vigtigste regler om afskedigelse og ledighed for ansatte i regioner og kommuner. For privatansatte gælder de samme overordnede principper, selvom reglerne kan være udformet anderledes.

Ønsker du yderligere vejledning, er du altid velkommen til at kontakte dit regionskontor.Afskedigelse

 • Hvis du bliver afskediget fra din stilling, er der - uanset årsagen - regler og procedurer, der skal følges.
 • Der er under alle omstændigheder et krav om, at afskedigelsen skal være sagligt begrundet, (sygdom kan være saglig begrundelse) og at der er nogle aftalte varsler, der skal overholdes.
 • Hvis din leder varsler, at han/hun agter at afskedige dig, skal du være opmærksom på, at:
  » du øjeblikkelig bør kontakte din tillidsrepræsentant eller dit regionskontor, så de kan hjælpe dig.
  » du som offentligt ansat skal partshøres, inden du kan afskediges.
  Det vil sige, at du har ret til at udtale dig inden der kan foretages en afskedigelse af dig.
 • Du bør bede dit regionskontor om hjælp til at udforme dit partshøringsbrev.
 • Regler og procedurer for afskedigelse er fastsat i funktionærloven, i overenskomsterne og i forvaltningsloven. Forvaltningsloven gælder for offentligt ansatte og ansatte i selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med det offentlige.

Opsigelsesvarsler

Opsigelsesvarsler for overenskomstansatte

 • Hvis du er ansat på prøve (de første 3 måneder af din ansættelse), har du almindeligvis ret til at opsige din stilling med dags varsel. Efter prøvetiden er opsigelsesvarslet fra den ansattes side altid en måned.
 • Fra arbejdsgiverens side varierer opsigelsesvarslet afhængig af ansættelsestiden.
  Se skema med oversigt over opsigelsesvarsler.
 • For arbejdsgiverens vedkommende skal opsigelsen afgives så tidligt, at fratræden kan ske inden udløbet af de angivne perioder.
 • For både arbejdsgiver og den ansatte gælder, at opsigelsen – bortset fra i prøvetiden - kun kan ske til fratræden ved en måneds udgang. .
 • Parterne har mulighed for at forlænge den ansattes opsigelsesvarsel, hvis der aftales den samme forlængelse af arbejdsgiverens varsel. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, hvis der er lavet sådan en aftale. Det sker nogle gange, at der i prøvetiden er aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

Opsigelsesvarsler for vikaransatte og ansatte i tidsbegrænsede og midlertidige stillinger

 • Ved vikaransættelser af højst en måneds varighed kan både du og din arbejdsgiver opsige ansættelsesforholdet fra dag til dag.
 • Hvis vikariatet forlænges, træder de almindelige opsigelsesvarsler i kraft.
 • Hvis du er tidsbegrænset ansat i mere end en måned, er du i princippet opsagt allerede ved ansættelsen, når fratrædelsestidspunktet er aftalt ved ansættelsen. Hvis du eller din arbejdsgiver får behov for at opsige vikariatet inden det udløber, gælder de almindelige opsigelsesvarsler. 

Opsigelsesvarsler for tjenestemænd

 • Tjenestemænds opsigelsesvarsel følger tjenestemandsloven og Tjenestemandsregulativet.
 • Arbejdsgivernes varsel ved afskedigelse af en tjenestemand er 3 måneder til en måneds udgang.
 • Tjenestemænd ansat på prøve har i de første 6 måneder 14 dages opsigelsesvarsel og i resten af den normalt 2-årige prøvetid 1 måneds varsel.
 • Derefter har du som tjenestemand et opsigelsesvarsel på 3 måneder til en måneds udgang. 
 • For tjenestemænd gælder nogle særlige beskyttelsesregler ved afskedigelse, herunder procedureregler og pension. Er du i tvivl, kan du kontakte dit regionskontor.

Bortvisning

 • Den mest vidtgående form for sanktion, din arbejdsgiver kan anvende overfor dig, er at bortvise dig. Ved en bortvisning afbrydes ansættelsesforholdet øjeblikkelig. Det gælder også lønudbetalingen.
 • Din arbejdsgiver kan kun bortvise dig, hvis der er tale om en alvorlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, f.eks. at du udebliver fra tjeneste uden gyldig grund, overtræder grundlæggende regler på arbejdspladsen eller begår kriminelle handlinger.
 • Bliver du bortvist, er det reglen, at den skal ske umiddelbart efter din forseelse eller umiddelbart efter det er kommet til ledelsens kendskab.
 • Hvis ledelsen vil bortvise dig, skal du være opmærksom på at:
  » du øjeblikkelig bør kontakte dit regionskontor, så de kan hjælpe dig
  » en bortvisning kun er berettiget, hvis der er tale om en meget alvorlig pligtforsømmelse fra din side, f.eks. ulovlig udeblivelse fra tjenesten.
  » du har krav på at blive partshørt, og ledelsen skal tage stilling til din forklaring før de afgør sagen.
 • Hvis du ønsker at fortsætte på arbejdspladsen, skal du sammen med regionskontoret hurtigst muligt protestere mod bortvisningen og stille din arbejdskraft til rådighed. Det betyder at du ikke uden videre kan udeblive fra dit arbejde, når du har protestereret.

Dagpenge og ledighed

Du skal være medlem af en A-kasse og tilmeldt Jobnet som ledig for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge.

Har du spørgsmål om dine rettigheder og pligter som ledig og om arbejdsløshedsdagpenge, skal du rette henvendelse til din A-kasse og dit Jobcenter.

Det kan f.eks. være spørgsmål om:

 • regler for at få dagpenge
 • dagpengesatser
 • hvor længe du kan få dagpenge
 • karantæneregler
 • G-dage
 • dagpenge under ferie
 • dagpenge til uddannelse
 • rådighedsregler
 • rådighedssamtaler i A-kassen
 • jobsamtaler i Jobcentret
 • aktivering

Tilmelding som ledig
Husk at tilmelde dig som ledig i Jobnet

Find dit jobcenter
På Jobnets hjemmeside kan du finde det jobcenter, der ligger tættest på dig. Find jobcenter

Er du nyuddannet/dimittend?
Husk at der er særlige regler for nyuddannede. Tjek reglerne i FTF-A