Main menu

Ansat på overenskomst

DS har indgået overenskomst med en række private arbejdsgivere. Kontakt din region for at høre, hvilke private arbejdsgivere DS har overenskomst med.

Hvis du som privatansat er dækket af en overenskomst, er de fleste af dine løn- og ansættelsesvilkår reguleret af den. Det fremgår for eksempel af overenskomsten, hvilke regler der gælder i forbindelse med sygdom, ferie, barsel m.m.

Det fremgår også af overenskomsten, hvad der er aftalt vedrørende løn.

Som privatansat vil du typisk ikke have en tillidsrepræsentant og forhandler derfor selv din løn. Under "lønforhandling" kan du finde inspiration til din næste lønforhandling. Du er også altid velkommen til at kontakte din region for hjælp og sparring til lønforhandlingen.Lønforhandling

Det er de færreste, der føler sig på hjemmebane, når de skal ind og forhandle deres egen løn. Det er for mange en uvant situation at skulle sætte ord og kroner på deres egne kompetencer. Derfor er det allervigtigste din egen forberedelse. Du skal vide, hvor din smertegrænse ligger, have tænkt i alternative muligheder og strategier. Du kan få sparring i din region før du går til lønforhandling.

I en lønforhandling kan der sagtens være flere elementer end løn på spil. Budskabet er ikke, at man skal fjerne fokus fra lønnen, men at du kan forsøge at opnå noget ved siden af lønnen. Det kan for eksempel vedrøre ændret arbejdstid, bedre pension, resultatløn, uddannelse eller noget helt andet. Det handler om ikke at fokusere snævert på lønnen, men at være kreativ og i din forberedelse til forhandlingen klarlægge, hvad der udover løn kan gøre din arbejdssituation mere attraktiv.

På det private arbejdsmarked er forskellige former for frynsegoder brugt i langt højere grad end på det offentlige arbejdsmarked, og det kan også bringes i spil i forhandlingen. Eksempler på frynsegoder kan være betalt avis, tidsskrift, coaching eller andet.

Man skal være opmærksom på den skattemæssige betydning af frynsegoder.

Ansættelsens ophør

Uanset om det er dig eller din arbejdsgiver der opsiger ansættelsesforholdet, eksisterer de samme rettigheder og pligter mellem jer i opsigelsesperioden som hidtil i ansættelsesforholdet.

Som funktionær har du som ansat krav på den nødvendige frihed til at søge andet arbejde. Det vil sige, at du har ret til frihed med fuld løn til jobsamtaler uanset, om det er din eller arbejdsgiverens opsigelse. Der skal dog tages det nødvendige hensyn til, at arbejdssøgningen lægges på det for virksomhedens arbejde mest gunstige tidspunkt. Det indebærer, at du i så god tid som mulig skal informere din arbejdsgiver og medvirke til, at arbejdet kan tilrettelægges, så ulemperne ved fraværet minimeres mest muligt.

Afskedigelse
Hvis du som funktionær bliver afskediget fra din stilling, er der - uanset årsagen - regler og procedurer, der skal følges. Det er således et krav, at afskedigelsen skal være sagligt begrundet, hvilket indebærer, at afskedigelsen skal være begrundet i virksomhedens- eller medarbejderens forhold. Desuden er du berettiget til et opsigelsesvarsel, jf. nedenfor. En afskedigelse er begrundet i virksomhedens forhold, når virksomheden er nødt til at indskrænke aktiviteterne på grund af økonomiske vanskeligheder. En afskedigelse er begrundet i medarbejderens forhold, hvis medarbejderen eksempelvis ikke er dygtig nok til at udføre arbejdet.

Hvis du bliver opsagt, bør du øjeblikkelig kontakte dit regionskontor, så de kan hjælpe dig.

Opsigelsesvarsler
Den mest almindelige ansættelsesform er fast / varig ansættelse. Ved fast ansættelse skal en opsigelse ske i henhold til funktionærlovens regelsæt, hvis du er funktionær.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at opsige dig, er det din anciennitet – altså længden af din ansættelse – der er bestemmende for længden af dit opsigelsesvarsel.

0-6 måneder: 1 måned. Opsigelse skal ske inden udgangen af 5. måned. Gælder dog ikke midlertidigt ansatte og prøvetid.

6 måneder – 3 år: 3 måneder. Opsigelse skal ske inden udgangen af 2 år og 9 måneder.

3-6 år: 4 måneder. Opsigelse skal ske inden udgangen af 5 år og 8 måneder.

6-9 år: 5 måneder. Opsigelse skal ske inden udgangen af 8 år og 7 måneder.

Over 9 år: 6 måneder. Opsigelse skal ske efter 8 år og 7 måneders ansættelse.

For arbejdsgiverens vedkommende skal opsigelsen afgives så tidligt, at fratræden kan ske inden udløbet af de angivne perioder. For både arbejdsgiver og den ansatte gælder, at opsigelsen kun kan ske til fratræden ved en måneds udgang.

Hvis du ønsker at opsige din stilling skal det som udgangspunkt ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Parterne har mulighed for at forlænge den ansattes opsigelsesvarsel, hvis der aftales den samme forlængelse af arbejdsgiverens varsel. Dette skal fremgå af ansættelseskontrakten

Opsigelsesvarsler for vikaransatte og ansatte i tidsbegrænsede og midlertidige stillinger
For vikaransættelse af højst en måneds varighed er opsigelsesvarslet fra dag til dag. Hvis vikariatet forlænges, træder de almindelige opsigelsesvarsler i kraft. Hvis du er tidsbegrænset ansat i mere end en måned, er du i princippet opsagt allerede ved ansættelsen, når fratrædelsestidspunktet er aftalt ved ansættelsen. De almindelige opsigelsesvarsler gælder inden fristen for vikariatets udløb.

Opsigelsesvarsler for ikke-funktionærer
Hvis du ikke er funktionær, er du ikke omfattet af funktionærloven, og har derfor ikke krav på et opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven.

Det følger af ansættelsesbevisloven, at arbejdsgiveren skal give oplysninger om opsigelsesvarslet, hvorfor det bør fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Du bør derfor sikre dig, at det fremgår af dit ansættelsesbevis at du har krav på et opsigelsesvarsel.

Hvis det ikke fremgår af din ansættelseskontrakt, hvilke rettigheder du har i relation til opsigelsesvarsler, kan du få en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Men selv om det ikke fremgår af din ansættelseskontrakt, så følger det af retspraksis, at du alligevel har krav på et rimeligt opsigelsesvarsel.

Hvad, der er et rimeligt opsigelsesvarsel, afhænger af, hvilket område du er beskæftiget i, da man tager udgangspunkt i, hvad der er det sædvanlige opsigelsesvarsel inden for et bestemt fagområde. Det indebærer, at du som socialrådgiver har krav på et opsigelsesvarsel, der ligner de opsigelsesvarsler, som følger af funktionærloven. Det er ikke muligt nøjagtigt at fastslå, hvilket rimeligt opsigelsesvarsel du har krav på, hvis der ikke er aftalt noget i din ansættelseskontrakt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det opsigelsesvarsel man eventuelt har aftalt i sin kontrakt, som udgangspunkt er gældende, uanset hvor langt dette varsel er. Man bør derfor altid sikre sig, at ens opsigelsesvarsel i kontrakten er det samme som efter funktionærloven.

Hvis du bliver opsagt, bør du øjeblikkelig kontakte dit regionskontor, så de kan hjælpe dig.

Bortvisning
Den mest vidtgående form for sanktion, din arbejdsgiver kan anvende overfor dig, er at bortvise dig. Ved en bortvisning afbrydes ansættelsesforholdet øjeblikkelig. Det gælder også lønudbetalingen. Din arbejdsgiver kan kun bortvise dig, hvis der er tale om en alvorlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, f.eks. at du udebliver fra tjeneste uden gyldig grund, overtræder grundlæggende regler på arbejdspladsen eller begår kriminelle handlinger. Bliver du bortvist, er det reglen, at det skal ske umiddelbart efter din forseelse, eller umiddelbart efter det er kommet til ledelsens kendskab. Hvis ledelsen vil bortvise dig, skal du være opmærksom på, at du øjeblikkelig bør kontakte dit regionskontor.

Konkurs / betalingsstandsning

Lønmodtagernes Garantifond sikrer, at du som lønmodtager får korrekt og hurtig udbetaling af løn og feriepenge, hvis din arbejdsgiver er gået konkurs eller er lukket på lignende måde.

Lønmodtagernes Garantifond er en solidarisk forsikringsfond, som alle private arbejdsgivere betaler til. På Lønmodtagernes Garantifond’s hjemmeside kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende udbetaling af løn, placering af ferie o.lign. i forbindelse med din arbejdsgivers konkurs.

Du er altid velkommen til at kontakte din region for rådgivning og hjælp i forbindelse med din arbejdsgivernes konkurs.

Yderligere vejledning

Ønsker du yderligere vejledning, er du altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller dit regionskontor. Kontakt din fagforening.