Main menu

Syg af stress

Gode råd til dig, som er sygemeldt på grund af stress.Kontakt din læge

Hvis du er blevet syg af stress på arbejdet, skal du kontakte din praktiserende læge for at få hjælp og for at få undersøgt dine symptomer. Du skal have afklaret, om det er stress, som har udløst dem, eller om du fejler noget andet.

Det er helt forskelligt, hvor længe en sygdomsperiode på grund af stress varer. Der er heller ingen retningslinjer om, hvor længe man typisk bør være sygemeldt.

Langvarig sygemelding?
Hvis du forventer at være sygemeldt i længere tid, f.eks. mere end 4 uger, bedes du læse Dansk Socialrådgiverforenings vejledning ”Gode råd til dig, som er sygemeldt”.

 

Kontakt din tillids- eller din arbejdsmiljørepræsentant

Kontakt din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant så de ved, at du er sygemeldt grundet stress og for at høre, om arbejdspladsen har særlige tilbud til stresssygemeldte.

Aftal med arbejdspladsen, om hvordan og hvor tit I skal holde kontakt..

Gode råd under din sygemelding

Stressreaktioner er meget forskellige fra person til person, så det er vanskeligt at give gode råd, der kan omfatte alle. Nogle har brug for fred og ro, andre har brug for at tale meget med andre. Nogle har gavn af medicinsk behandling, andre har ikke. Her er dog nogle få gode råd, som de allerfleste bør tage imod:

 • Husk at få frisk luft og motion, gå en tur hver dag.
 • Få en god søvn, og sørg for en stabil døgnrytme.
 • Lad være med at skulle noget. Lav så vidt muligt kun noget, du har lyst til at lave.
 • Tal åbent om din stress med dem du møder.
 • Hold kontakt med din læge.
 • Få behandling eller samtaler f.eks. hos egen læge, psykolog eller stressklinik.
 • Tag din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant med som bisidder ved sygefraværssamtalerne på arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at der ikke findes gratis offentlige tilbud om behandling af stressreaktioner udover den støtte, du kan få fra egen læge. Dog kan din praktiserende læge henvise dig til psykologbehandling (med tilskud fra den offentlige sygesikring), hvis du har fået diagnosticeret en let til moderat depression. Andre må selv betale. Desuden kan der være mulighed for at få tilbud fra Jobcentrets sygedagpengeafdeling.

Sygefraværssamtale på arbejdspladsen
Din arbejdsgiver har pligt til at indkalde dig til en sygefraværssamtale inden 4 uger. DS anbefaler, at du deltager i denne samtale. Tag gerne en bisidder med, f.eks. din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Hvis dit helbred ikke kan klare at deltage i samtalen, så meld ikke afbud uden din læges opbakning hertil.

 

Anmeldelse som arbejdsskade

Hvis du er blevet syg på grund af forhold på dit arbejde, skal sygdommen anmeldes som en arbejdsskade. Din læge har pligt til at anmelde arbejdsbetingede lidelser. Du har selv ret til at anmelde arbejdsskaden direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis din læge ikke er opmærksom på det. Du kan få hjælp hertil hos DS. .

OBS.
Det er vigtigt, at din sygdom bliver anmeldt til Arbejdstilsynet som en formodet arbejdsbetinget lidelse, så man får et reelt billede af, hvor mange socialrådgivere, der bliver syge af deres arbejde. Gem også en kopi til dig selv, så du er sikker på at sagen er anmeldt.


Bemærk: stresssygdomme er ikke anerkendt som en arbejdsskade – stress står ikke på Erhvervssygdomslisten. En anmeldelse af en stresssygdom giver dermed normalt ingen erstatning. Der er dog undtagelser.

Hvis du har fået en af nedenstående diagnoser, bør du anmelde din sygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, da der kan være mulighed for at få erstatning:

 • Posttraumatisk stressreaktion (PTSD),
 • Iskæmisk hjertesygdom (blodprop, forsnævring af hjertets kransåre) og udsat for årelange psykiske arbejdsbelastninger i form af høje krav på arbejdet med manglende støtte på arbejdspladsen,
 • Depression og udsat for høje psykiske krav i arbejdet og/eller lav grad af social støtte uden konkurrerende private faktorer.

Kontakt DS-konsulenten, hvis du er i tvivl om din sygdom er en arbejdsskade og om den skal anmeldes.  Din konsulent i DS har mulighed for at henvise dig til DS’ arbejdsskadekonsulent, som yder konsulentbistand til behandling af en sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Find kontaktoplysninger til din DS-region eller ring på tlf. 70 10 10 99.

Tilbage til arbejdet

Når du skal tilbage til arbejdet efter en stresssygemelding, er det vigtigt, at dine arbejdsvilkår bliver taget op til revision, og at du afstemmer dine forventninger til arbejdet med din nærmeste leder. Dette kan gøres ved en sygefraværssamtale. Det er en god idé at bede din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant om at være med til samtalen.

Det er også en god mulighed at justere på arbejdstiden og arbejdsopgaverne i en periode. Du har mulighed for at blive delvist raskmeldt i det antal timer, som din læge skønner, at du kan magte, og langsomt trappe timeantallet op.

Trap langsomt op
 • Der er erfaring for, at en god model for tilbagevenden efter stress er, at man begynder både med reduceret antal arbejdsdage og med reduceret daglig arbejdstid.
 • Først trapper du op på antal dage, du arbejder, og senere trapper du op til fuld daglig arbejdstid. 
 • Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt at starte med rutineprægede arbejdsopgaver og undgå opgaver der kræver et stort overblik, koncentration, eneansvar og deadlines.
 • Nogle skal helst undgå borgerkontakt i opstarten, andre kan godt håndtere et overskueligt antal borgermøder. 


I kan f.eks. aftale andre ændringer i dine arbejdsvilkår, så du får mere ro i arbejdsdagen, eller lave midlertidige ændringer af dine arbejdsopgaver, så du undgår krævende deadlines.

Det er vigtigt, at der er en løbende dialog mellem dig og din arbejdsgiver i opfølgningsforløbet, og at der bliver fulgt op på, hvad der er aftalt både om arbejdstid og -opgaver. Involver din tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant i opfølgningen.

Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aalborg Universitet har udarbejdet en guide med en beskrivelse af, hvordan man kan tilrettelægge en god tilbagevenden til arbejdet med langsom optrapning af passende arbejdsopgaver. Guiden omfatter flere specifikke faggrupper, bl.a. socialrådgiverne.

Links
Her finder du oplysninger om privat praktiserende psykologer samt arbejds- og organisationspsykologer: 
» www.psykologeridanmark.dk