Main menu

Kom i gang!

Er I stressede på jeres arbejdsplads? Læs her om, hvad I kan gøre.Involvér de ansvarlige
For at undgå stress eller mindske problemer med stress på jeres arbejdsplads skal I først og fremmest tage problemet op med ledelsen. Involvér arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. De har viden og kontakter, som I kan bruge.

Men overlad ikke problemet til dem. Man kan ikke løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø, uden at alle medarbejdere tager aktivt del i processen med at undersøge og rette op på stressproblemerne.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde
Systematisk arbejde med forbedring af arbejdsmiljøet kan deles ind i fire faser: 1. Kom i gang, 2. Undersøg, 3. Ret op, 4. Følg op

Hvordan kommer man i gang?
Arrangér et afklaringsmøde, hvor I drøfter spørgsmål om stress. I kan vælge en problemorienteret tilgang, der tager fat på det, der er svært, det som skaber problemerne.

Eller I kan vælge en løsningsfokuseret tilgang, som tager udgangspunkt i den gode ikke-stressede arbejdssituation. Det kan være en god ide, at skaffe en ekstern ordstyrer til at styre en sådan afklaringsproces.

Når I har fået taget hul på problemerne, skal I sørge for, at det fortsatte arbejde med at forebygge og afhjælpe stressproblemer bliver fulgt af ansvarlige personer. F.eks. arbejdsmiljøgruppen, ledelsen, samarbejds- eller MEDudvalget - og af jeres arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller MED-repræsentant.

Problemer med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø er som oftest et problem for flere faggrupper. Derfor er der også nødvendigt, at de faglige repræsentanter fra de forskellige faggrupper arbejder sammen om at løse problemerne.

Bo Netterstrøm foreslår i bogen "Stress på arbejdspladsen", at man skal huske følgende 9 punkter, når man skal i gang med at udforme en stresspolitik:

 1. Meld ud, at det er vigtigt
 2. Gå systematisk til værks
 3. Meld ud, at det tager tid
 4. Start lokalt
 5. Lav en "struktur" - et organ, der kan køre processen
 6. Tag temperaturen, og mål det psykiske arbejdsmiljø
 7. Start i det små ("hvordan taler vi med hinanden, og hvad taler vi om?")
 8. Meld tilbage til alle om, hvordan det går
 9. Fortæl omverdenen om det

Undersøgelsesfase
Der findes mange forskellige metoder til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø, og også problemer med stress. I en undersøgelsesfase bør man analysere situationen. F.eks. ved hjælp af disse spørgsmål:

 • hvor er stressproblemet?
 • hvem har stressproblemet?
 • hvordan fremtræder stressproblemet?
 • hvilke faktorer udløser stress?

Arbejdspladsvurdering (APV) er obligatorisk og skal laves af alle arbejdspladser mindst hver 3. år. Læs mere om Arbejdspladsvurdering.

APV laves ofte som skriftlige spørgeskemaundersøgelser. Arbejdsmiljøinstituttet har lavet et udmærket spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø.

Det kan også være en god idé, at lave et arbejdsmiljøregnskab, som kan strukturere og målrette arbejdsmiljøarbejdet.

Man kan finde mange forslag til undersøgelsesmetoder i Håndbog i psykisk arbejdsmiljø i praksis. Den kan downloades fra Personalestyrelsens hjemmeside.

Genopretningsfase
Når de faktorer, som især udløser stress, er blevet klarlagt, skal løsningsmulighederne findes og sættes i værk:

 • hvilke stressfaktorer skal der gøres noget ved? (målsætninger) 
 • hvordan? (handlingsforslag) 
 • hvornår? (tidsramme) 
 • af hvem? (ansvar)

Mange virksomheder i USA og Nordeuropa forsøger sig med stressforebyggelse. Mange antistressprogrammer fokuserer på at hjælpe den ansatte til at tackle sin egen stress (symptombehandling).

Det kan sommetider have en god effekt på kort sigt. Men vær opmærksom på, at f.eks. afslapningsteknikker ikke i sig selv kan løse organisationens stressproblemer. I stedet er der risiko for at stressproblemer individualiseres (den enkelte oplever det som sit eget ansvar at tackle de organisatoriske stressfaktorer).

Den bedste forebyggende metode er at angribe problemet ved kilden. Man skal kombinere løsninger, der både tager fat i et organisatorisk og et individuelt niveau: 

 1. definition af stressfaktorer i organisationen og en handlingsplan for nedbringelse af stressfaktorerne. 
 2. fælles forståelse blandt organsationens ansatte, f.eks. i hver afdeling, om, hvordan man skal tackle stressfaktorerne kombineret med uddannelse i stresskontrol for den enkelte. 
 3. konkrete aftaler om hjælp til de, der rammes af stresssygdomme.

Man kan finde mange forslag til genopretning af det psykiske arbejdsmiljø i Håndbog i psykisk arbejdsmiljø i praksis. Den kan downloades fra Personalestyrelsens hjemmeside.

Gå personalepolitikken efter! Er der et afsnit om arbejdsmiljø? Eller stresspolitik. Står der noget om, hvordan stress forebygges? Undersøg om der er retningslinjer, for hvordan de medarbejdere, der er blevet syge af stress eller udbrændthed, bliver hjulpet? Er der henvisning til stress-klinik, psykolog, krisehjælp eller lignende? Læs mere om ideer til en stresspolitik.

Følg op
Faserne i det systematiske arbejdsmiljøarbejde må ikke forstås som lukkede. I praksis vil faserne lappe over hinanden.

Husk, at især opfølgningsfasen er vigtig. Meget arbejde går til spilde, fordi man ikke får fulgt ordentlig op på indsatsen.

Indplacer evaluering og opfølgning af arbejdet med at afhjælpe stressproblemer i de normale mødesammenhænge f.eks. som fast punkt på personalemøde hvert kvartal eller som en fast årlig drøftelse i Samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg eller MED-udvalg. Det vil selvfølgelig være en god idé, hvis stressforebyggende foranstaltninger skrives ind i personalepolitikken (stresspolitik).

Det kan også være en god idé at DS-klubben tager arbejdsmiljø eller stress på dagsordenen med faste intervaller. Løsning af problemer med stress vedrører både den enkelte og det kollegiale fællesskab, og må ikke overlades styrende organer alene. 

DS' anbefalinger til stresspolitik: Stress-retningslinjer på arbejdspladsen
Vejledning til DS' arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere

Enhver arbejdsplads bør i MED-udvalg/Samarbejdsudvalg udarbejde retningslinjer for stress, som passer til de forhold, der er det pågældende sted. Læs mere i DS’ vejledning om Stress-retningslinjer på arbejdspladsen.
» Læs pjecen
Udgivet: februar 2009

Links
Relevante links til dig, der vil vide mere om stress. 
» FTF om stresspolitik