Main menu

Voldspolitik

På alle arbejdspladser, hvor der er risiko for vold eller trusler, har arbejdsgiveren pligt til at iværksætte forebyggende foranstaltninger.

På alle arbejdspladser, hvor der er risiko for vold eller trusler, har arbejdsgiveren pligt til at iværksætte forebyggende foranstaltninger. Det er for at redsucere antallet og alvorligheden af voldsepisoder mest muligt. 

Medarbejderne skal have kendskab til konfliktnedtrapning, der skal være flugtveje og alarmsystemer, og de skal sikres adgang til fysisk og psykisk førstehjælp. En voldspolitik kan indeholde en definition af, hvad man på arbejdspladsen opfatter som vold, samt en målsætning, der beskriver, hvad arbejdspladsen ønsker at opnå med voldspolitikken.

Alle offentlige arbejdspladser skal have retningslinjer for arbejdspladsens identificering, forebyggelse og håndtering af vold (samt mobning og chikane). Det fremgår af Aftale om Trivsel og Sundhed, som gælder for kommuner og regioner, samt af statens samarbejdsaftale. Læs mere om: 
» Aftale om Trivsel og Sundhed og statens samarbejdsaftale

Arbejdsmiljøorganisationen/Samarbejdsudvalg/MED-udvalg
Arbejdsmiljøorganisationen har ansvar for at arbejde med foranstaltninger, der kan forebygge vold og trusler.

MED-udvalget skal udarbejde retningslinjer for vold, mobning og chikane, der vedrører identifikation, forebyggelse og håndtering af disse problemer, f.eks. om følgende:

 • Tilrettelæggelsen af arbejdet, herunder kobling af voldsforebyggelse med udvikling af den socialfaglige indsats
 • Indretning af lokaler, adgangsveje, mødelokaler, herunder flugtveje
 • Tekniske løsninger, herunder alarmer, overvågning, vagter
 • Oplæring og instruktion af nye medarbejdere
 • Vedligeholdelse og udvikling af kompetencer i konfliktløsning og kommunikation. 
 • Information og dialog om vold, trusler og chikane
 • Beskrivelse af hvordan man konkret handler i tilfælde af vold, trusler og chikane
 • Procedurer for registrering og erfaringsopsamling på episoder med vold, trusler og chikane
 • Procedurer for anmeldelse af vold og trusler som arbejdsulykke og til politi
 • Psykologbistand til ofre og vidner og debriefing og information af kolleger, m.fl.
 • Erfaringsefterbehandle konkrete volds- og trusselssituationer med henblik på at øge sikkerheden

I udvikling af voldsforebyggelsespolitik og retningslinjer er det meget relevant at inddrage ekspertbistand. Det kan være den lokale politistation, politiets lokalråd og kredsråd. Det kan også være en god idé at inddrage et sikkerhedsfirma og en krisepsykolog. 

Materialer
Branchearbejdsmiljørådene udgiver vejledninger og andet relevant materiale, der kan bruges til at udvikle voldsforebyggelsespolitik eller til at justere eksisterende politik og retningslinjer, så de bliver så gode som muligt.

BAR FOKA dækker branchen Offentlig Kontor & Administration samt Finansområdet. Dvs. at alle socialrådgivere ansat i kommunernes forvaltninger er omfattet. BAR FOKAs materialer består af vejledning, dialogspil, filmklip og samt diverse værktøjer og links.

BAR SOSU dækker Social- og Sundhedsbranchen, herunder dag- og døgninstitutioner samt hospitaler og psykiatriske institutioner. BAR SOSUs materialer.

BAR U&F dækker branchen Undervisning & Forskning. Se BAR U&F’s materialer.

Videncenter for arbejdsmiljø præsenterer desuden en række værktøjer og cases om voldsforebyggelse. 

Faggrupperettede materialer 
» Psykiatri
» Døgntilbud
» Sygehuse

Her finder du relevante links om vold
» Arbejdstilsynets vejledning om vold
» Vold som udtryksform 
» Det Kriminalpræventive Råd
» Videncenter for arbejdsmiljø