Main menu

Flugtveje og alarmer

Vidste du at flugtveje og alarmer skal være i orden, hvis du arbejder et sted, hvor borgere, der udgør en risiko for trusler og vold, befinder sig? Læs mere om regler for flugtveje og alarmer.

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 

I Arbejdstilsynets ’Vejledning om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse’ fremgår, at hvis der er en særlig risiko for vold kan det være nødvendigt med alarmsystemer. For at forebygge yderligere optrapning af konflikter anbefales det, at alarmen kan aktiveres enkelt og diskret.

I samme AT-vejledning fremgår, at arbejdsgiveren skal sikre et tilstrækkeligt antal flugtveje, hvor det er nødvendigt. Det skal være nemt for medarbejderen at komme væk, hvis der er risiko for vold. Det samme fremgår af bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning.

I Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser fremgår følgende:
’Sørg for, at der er klare og kendte retningslinjer for, hvordan I forholder jer, når klienter eller kunder er truende eller voldelige. Udarbejd en beredskabsplan, som indeholder tiltag til forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Organiser arbejdet, så der fx er korte ventetider, faste sagsbehandlere, fælles tilgang til kunde- og borgerbetjening og klare regler for visitation og alenearbejde. Sørg for at indrette arbejdspladsen med flugtveje og mulighed for at tilkalde hjælp’.

AT’s arbejdsmiljøvejviser bruges som tjekliste, når AT’s tilsynsførende fører kontrol med arbejdspladsen (tilsynsbesøg).

Regler
Regler for flugtveje og alarmer. :
» At-vejledning om vold
» Bekendtgørelse om faste arbejdspladsers indretning 
» Arbejdstilsynets Kontor - Arbejdsmiljøvejviser