Main menu

Råd til voldsramte

Har du været udsat for vold på din arbejdsplads, skal du straks fortælle det til din leder, der skal iværksætte krisehjælp.

  • Kontakt din leder, hvis du er blevet udsat for trusler eller vold i
    forbindelse med dit arbejde
  • Arbejdsgiveren skal anmelde vold og trusler som en arbejdsulykke
  • Arbejdsgiveren bør også anmelde vold og trusler til politiet
  • Informer din arbejdsmiljørepræsentant, så voldspolitikken kan gås efter
  • Få bearbejdet dine oplevelser med psykisk førstehjælp, f.eks. krisehjælp
  • Tjek dine private forsikringer
  • Du har selv pligt til at følge op på om arbejdsgiveren har anmeldt arbejdsulykken inden 1 år
  • Kontakt Dansk Socialrådgiverforening hvis du er i tvivl om noget

Kontakt din arbejdsgiver
Hvis du bliver udsat for trusler eller vold i forbindelse med dit arbejde skal du fortælle din leder om hændelsen, så lederen kan iværksætte krisehjælp og foretage anmeldelse af skaden til arbejdspladsens forsikringsselskab eller forsikringsenhed.

Psykisk førstehjælp
Din leder bør straks iværksætte psykisk førstehjælp, f.eks. i form af krisehjælp hos psykolog. De fleste arbejdspladser har en fast aftale herom. Det er vigtigt at få bearbejdet episoden. Ubearbejdede voldsepisoder øger risikoen for psykiske mén.

Din praktiserende læge kan ligeledes henvise til psykologbehandling med tilskud efter sygesikringen. Arbejdspladsen kan søge den resterende udgift dækket i forsikringsselskabet/forsikringsenheden.

Dansk Socialrådgiverforenings krisehjælpsordning kan give et mindre tilskud til akut krisehjælp, hvis arbejdspladsen eller lægen ikke vil hjælpe. Bemærk, at DS normalt altid forsøger at få pengene refunderet hos din arbejdsgiver.

Anmeldelse som arbejdsskade
Vold og trusler defineres jf. Arbejdsskadeloven som en arbejdsulykke. Din leder har pligt til at anmelde overfaldet/volden/truslerne i det digitale anmeldelsessystem EASY. Husk at få sat kryds ved ’JA’ ved spørgsmålet om hvorvidt ulykken skal anmeldes til forsikringsselskab/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring m.h.p. vurdering efter arbejdsskadeloven.

Så vil informationerne automatisk videresendes til arbejdspladsens forsikringsselskab, hvor der er tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Nogle offentlige arbejdspladser er selvforsikrede, og her bliver anmeldelsen videresendt til arbejdspladsens forsikringsenhed.

Få kopi og gem af anmeldelsen, så du er sikker på at arbejdsulykken er anmeldt.

Du har selv pligt til at følge op på, om arbejdsgiveren har anmeldt sagen til forsikringsselskabet/forsikringsenheden inden fristen på 1 år efter ulykken skete. Tidsfristen må ikke overskrides. Hvis arbejdspladsen ikke vil anmelde sagen, kan du selv eller Dansk Socialrådgiverforening anmelde arbejdsulykken til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er vigtigt, at skaden bliver anmeldt, hvis du har haft behandlingsudgifter, fået varige mén eller nedsat erhvervsevne.

Har du ikke hørt fra arbejdspladens forsikringsselskab/forsikringsenhed inden tre måneder efter skadesdatoen, så kontakt din konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

Sagsbehandling i forsikringsselskabet/forsikringsenhed
Forsikringsselskabet/forsikringsenheden har ret til at skønne om skaden er omfattet af arbejdsskadeloven og kan derfor betale behandlingsudgifter, f.eks. psykolog-behandling, fysioterapi, lægeordineret medicin m.v.

Hvis der er tale om forbigående helbredsgener forbliver sagen som regel i Forsikringsselskabet.

Skaden bliver arkiveret i Forsikringsselskabet/forsikringsenheden ved endt sagsbehandling, men kan når som helst begæres oversendt til Arbejdsskadestyrelsen. Skaden vil blive betragtet som rettidigt anmeldt!

Tip – tjek dine egne forsikringer
Har du en ulykkesforsikring, så anmeld også skaden i dit eget forsikringsselskab. Dine udgifter kan i mange tilfælde dækkes her. Du kan selvfølgelig ikke få dækket de samme udgifter to gange.


Sagsbehandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdspladsens forsikringsselskab/forsikringsenheden kan udbetale behandlingsudgifter, og skal oversende sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis skaden giver anledning til udbetaling af erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer først om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade.

Dernæst tager de stilling til om skaden har givet varige mén (varige følger for helbredet) og/eller tab af erhvervsevne (f.eks. hvis du er berettiget til fleksjob, skånejob eller førtidspension). Herefter beregner Arbejdsmarkedets Erhvervssikring erstatningerne.

Anmeldelse til politiet
Arbejdspladsen bør anmelde vold og trusler til politiet. Straffelovens bestemmelser om vold mod ansatte i offentlig tjeneste giver mulighed for at straffe voldsudøveren med bøde eller fængsel. Volden skal være udøvet i forbindelse med jobbets udførelse og med forsæt om at gøre skade.

Det bør være arbejdspladsen der anmelder sagen til politiet, og ikke dig selv.

Offererstatningsloven giver mulighed for at få erstatning, hvis sagen ’uden unødigt ophold’ (normalt inden 72 timer) er anmeldt til politiet, og der i straffesagen mod skadevolderen nedlægges påstand om erstatning.

Ansøgningsskema som findes på www.civilstyrelsen.dk skal sendes til politiet senest 2 år efter at forbrydelsen er sket. Der er mulighed for at få erstatning for svie/smerte, tort og tabt arbejdsfortjeneste. I visse tilfælde kan der også udbetales erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab. Der vil dog ske modregning, hvis der gives dækning for de samme ydelser i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant
Orienter din arbejdsmiljørepræsentant om episoden.

Din arbejdsmiljørepræsentant skal orienteres om arbejdsskadeanmeldelsen, så man i arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation (i kommuner og regioner normalt en del af MED-strukturen) kan drøfte om voldsepisoden giver anledning til at justere på retningslinjer/personalepolitik om voldsforebyggelse og håndtering af voldsepisoder.

Kontakt tillidsrepræsentanten, hvis der ikke er en arbejdsmiljøsrepræsentant på arbejds-pladsen, eller hvis du har spørgsmål vedr. dine ansættelsesforhold.

Hvad er vold?
Det er ikke arbejdsgiveren, der afgør om du har været udsat for vold eller om der er tale om en arbejdsulykke. Det er dig selv, der vurderer, om du har været udsat for vold eller følt dig truet. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som afgør, om der er tale en arbejdsulykke. Forsikringsselskabet/forsikringsenheden har ret til at foretage et skøn, og kan derfor betale behandlingsudgifter.

Arbejdstilsynets eksempler
Fysisk vold kan være angreb mod kroppen i form af overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads og spyt.

Psykisk vold kan være trusler om vold, trusler på livet, trusler om hærværk eller trusler om familie og venner. Trusler kan også udtrykkes uden ord, f.eks. med knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller i form af tegninger. Psykisk vold kan desuden være anden krænkende adfærd, f.eks. ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn. Psykisk vold kan også udøves via sms, e-mail og hjemmesider.


Problemer med arbejdspladsen/forsikringsselskabet/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring?
Hvis din leder eller arbejdsgiverens forsikringsselskab (eller forsikringsenhed) ikke mener, at der er tale om en vold eller at der er tale om en arbejdsulykke, og dermed ikke vil anmelde skaden, så skal du straks kontakte din konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

Hvis du er i utilfreds med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser, så kontakt DS og få en vurdering af din sag.

Hvis din sag er kompliceret kan du få råd/vejledning til din arbejdsskadesag hos Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsskadekonsulent. Konsulenten vejleder dig under sagens behandling.

Det er din konsulent i DS, der henviser dig til arbejdsskadekonsulenten.

Links 
Flere relevante links om trusler og vold:

Om arbejdsskade: 
» www.socialraadgiverne.dk/arbejdsskade

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: 
» www.aes.dk 

Arbejdstilsynet: 
» At-vejledning om vold

Civilstyrelsen:
» www.civilstyrelsen.dk 

Offerrådgivning: 
» www.offerraadgivning.dk

Udsat for trusler eller vold?

Download folderen:
» Gode råd til dig, som har været udsat for trusler eller vold