Main menu

Hvad er social kapital?

Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljøs (NFA) definerer social kapital således:


”Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed”

Social kapital handler på en arbejdsplads om, at kunne og ville samarbejde om arbejdspladsens kerneopgave, og dermed sikre alle i virksomhedens - arbejdsgiverens, ledelsens og medarbejdernes – fælles interesse: den forsatte eksistensberettigelse. Kerneopgaven er afhængig af virksomhedstype: et produkt eller en serviceydelse. Forudsætningen for at dette samarbejde bliver en succes er, at alles særlige interesser tilgodeses i et rimeligt omfang, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af gensidig tillid og retfærdighed.

Social kapital handler altså om den måde tingene foregår på en arbejdsplads og ikke hvad der foregår:

  • Bliver konflikter håndteret på en ordentlig måde?
  • Bliver de enkelte medarbejdere og grupper behandlet retfærdigt?
  •  Bliver arbejdsopgaverne fordelt retfærdigt?
  • Har medarbejderne og ledelsen gensidig respekt for hinanden og tillid til hinandens arbejde?
  • Er arbejdsvilkårene iorden?
  • Er de beslutninger der tages meningsfulde i forhold til at udvikle og udføre virksomhedens kerneopgave? osv.

 

 

Tre slags sociale relationer
Social kapital har altså fokus på hele virksomheden og evnen til indbyrdes at samarbejde på kryds og tværs af arbejdspladsen. Og evnen til at samarbejde er afhængig af, hvor gode eller dårlige de indbyrdes sociale relationer er. Der er tre forskellige former for sociale relationer: Bonding, bridging og linking.

Bonding dækker over de samlende sociale relationer, der knytter menneskene indenfor en arbejdsgruppe eller en afdeling sammen.

Bridging dækker over de brobyggende relationer, der eksisterer mellem arbejdsgrupperne og/eller afdelingerne.

Linking dækker over de forbindende relationer, der eksisterer mellem virksomhedens ledelse og medarbejdere.
 

Bonding:  

Bridging:   

Linking:     

 

Bonding og bridging beskriver altså arbejdspladsens vandrette sociale relationer, mens linking beskriver de lodrette. Social kapital handler altså om hvor godt samarbejdet på arbejdspladsen fungerer; både i mellem kollegerne internt i afdelingen eller gruppen, mellem de forskellige afdelinger og grupper samt mellem ledelsen og medarbejderne.

Hvad kan høj social kapital føre til?
Undersøgelser har vist, at der er en klar sammenhæng mellem social kapital, virksomhedens arbejdsmiljø, produktivitet og kvaliteten af kerneopgaven. På virksomheder med en høj social kapital er der en høj oplevelse af retfærdighed og alle fra top til bund arbejder godt sammen i gensidig tillid til hinanden. Det betyder at de bedre kan finde fælles løsninger, som til alles fælles bedste øger produktiviteten, kvaliteten af kerneydelsen og samtidig styrker arbejdsmiljøet.

Læs mere
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: 
» Hvidbog om social kapital

Væksthus for ledelse:
» De skjulte velfærdsreserver

Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) om:
 » Tillidsreform