Main menu

Hvordan øges social kapital?

Skal den sociale kapital øges på arbejdspladsen handler det om tillid, oplevelsen af retfærdighed og evnen til at arbejde sammen. 

Når man vil øge arbejdspladsens sociale kapital i positiv retning, handler det om at øge den gensidige tillid, øge oplevelsen af retfærdighed og forbedre evnen til at arbejde sammen i alle dele af virksomheden. Og hvis alle i fællesskab – ledere og medarbejdere – retter opmærksomheden mod disse tre parametre, er arbejdet med den sociale kapital allerede godt i gang.

Arbejdet med social kapital kan f.eks. handle om, at I skaber retfærdige og gennemsigtige rammer for fordelingen af ressourcer, sikrer at alles arbejdsindsats anerkendes, og i det hele taget ser på om virksomhedens rammer, kommunikationsform og beslutningsprocesser understøtter virksomhedens sociale kapital.

Hvordan opbygges tillid?
Man kan ikke pålægge andre at have tillid til en. Ledelsen og medarbejderne kan kun skabe gensidig tillid ved at optræde troværdigt. Tillid er derfor noget ledelsen og medarbejderne hele tiden må arbejde med at opbygge. Og til det kan det være en god ide at arbejde med følgende elementer:

 • Velvillighed (vis gode hensigter og udnyt ikke sårbarhed)
 • Kompetence (vis at du ved, hvad du taler om)
 • Konsistent adfærd (gennemskuelig og forklarlig adfærd)
 • Integritet (du mener og gør, hvad du siger)
 • Lydhørhed (tag andres synspunkter seriøst)
 • Uddelegering af kontrol (Vis tillid ved at give kompetence til andre)

Hvordan opbygges retfærdighed?
Retfærdighed er et udtryk for, om man synes tingene foregår på en ordentlig måde, og det er individuelt om man føler sig retfærdigt behandlet eller ej. Bliver de relevante hørt og får indflydelse, når der skal tages beslutninger? Oplever de enkelte medarbejdere, at de får den rette anerkendelse og belønning for deres arbejdsindsats? osv. De følgende seks elementer kan øge oplevelsen af retfærdighed:

 • Konsistens (lige behandling af alle)
 • Involvering (de berørte bliver hørt)
 • Respekt (andres synspunkter behandles seriøst)
 • Synlighed (gennemskuelige beslutningsprocesser)
 • Forklaring (hvorfor blev det besluttet og hvilke konsekvenser får det)
 • Ankemulighed (unfair og forkerte beslutninger kan ændres)

Hvordan opbygges evnen til at samarbejde?
Virksomhedens evne til at samarbejde handler om at opbygge normer for gensidige forpligtelser mellem ledelse og medarbejdere. Det kunne f.eks. være en norm om at løse problemerne, når de opstår, som konkret betyder, at der møder en op fra ledelsen, hvis der er problemer, og at problemet herefter løses af medarbejdere og ledelse i samarbejde. De følgende tretten elementer kan stimulere gensidigt forpligtende normer:

 • Afstemme og afklare roller og opgaver løbende
 • Hyppig kontakt og mulighed for at mødes
 • Anerkendelse af den andens legitimitet og motiver
 • Accept af fælles og forskellige interesser
 • Helhedsforståelse
 • Pragmatisme
 • Villighed til kompromisser
 • Mod og tålmodighed
 • Lydhørhed
 • Evne at se tingene i den andens perspektiv
 • Evne at stille spørgsmål uden at forudsætte svaret
 • Evne at problematisere egne kæpheste
 • Evne at bruge andres fejltagelser og succeser til det fælles bedste

Tre gode råd om arbejdet med social kapital

Italesæt den sociale kapital
En god måde at starte på arbejdet med social kapital er, hvis ledelse og medarbejdere begynder at tale om virksomhedens sociale kapital.

 • Hvad er social kapital hos jer?
 • Hvad består den af?
 • Hvad betyder den for virksomheden?
 • Og hvordan kan I i fællesskab udvikle den?

Start med tillid og retfærdighed
Arbejdspladsens samarbejdsevne kan være abstrakt og svær at tale om. Parametrene tillid og retfærdighed er mere håndgribelige og baner ofte vejen for debatten om hvordan arbejdspladsens samarbejde fungerer.

Inkluder social kapital i det løbende arbejde med trivsel, psykisk arbejdsmiljø og APV
Arbejdet med den sociale kapital kan supplere arbejdet med trivsel, psykisk arbejdsmiljø og APV. 

Styrk samarbejdet om kerneopgaven
» Se film 

Læs mere 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs Faktaark om:
 » Social kapital

BAR FOKA:
» Kom videre med social kapital