Main menu

Anmeldelse af arbejdsskade

Har du en arbejdsskade skal den anmeldes - også selv om du ikke umiddelbart kan få erstatning. 

Alle kan anmelde en arbejdsskade men Dansk Socialrådgiverforening kan også anmelde en arbejdsskade for dig, hvis du giver fuldmagt i sagen. 

Der findes to typer arbejdsskader:

  • arbejdsulykker
  • erhvervssygdomme

Arbejdsulykker
En arbejdsulykke er en personskade, der er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning på arbejdet. Hændelsen eller påvirkningen skal ske pludseligt eller inden for fem dage. Det kan f.eks. være trusler, vold, løfteskader og fysisk tilskadekomst ved fald og trafikulykker.

Erhvervsulykker
Erhvervssygdomme er sygdomme, der er opstået efter længere tids arbejdspåvirkning. Her skelner man mellem de erhvervssygdomme, som står på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings liste over kendte sygdomme, og dem der ikke gør. De sidste skal vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Listesygdomme
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udarbejder en liste over kendte erhvervsbetingede sygdomme, heraf navnet - listesygdomme. Ved en listesygdom skal du kunne dokumentere, at du har været udsat for de påvirkninger, der er nævnt i listen. Samtidig skal det dokumenteres, at man lider af den sygdom, der passer til påvirkningen.

Eksempler på listesygdomme kunne være:

  • PTSD post traumatisk stressbelastning
  • Gentagne tilfælde af trusler og/eller vold

Ikke listesygdomme
Her er tale om sygdomme, der ikke er på listen over erhvervssygdomme. Disse sygdomme forelægges i hvert enkelt tilfælde for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings sygdomsudvalg og anerkendes, hvis der i den konkrete sag er dokumentation for sammenhæng mellem arbejde og sygdom.

Et eksempel er: 

  • Psykiske følger efter sexchikane fra borger eller kolleger

Hvorfor skal man anmelde en arbejdsskade til Arbejdstilsynet
Anmeldelse til Arbejdstilsynet foregår via det elektroniske anmeldelsessystem EASY. Arbejdstilsynet registrerer anmeldelserne i en database, der anvendes til analyser af sammenhænge mellem arbejdsmiljøpåvirkninger og opståede sygdomme.

Arbejdstilsynet bruger statistikkerne til at kortlægge arbejdsmiljøproblemer, til at prioritere Arbejdstilsynets forebyggende indsats, og til at vurdere behovet for særlige kampagner.

Desuden kan anmeldelserne i nogle tilfælde blive brugt til en konkret arbejdspladsundersøgelse. Arbejdstilsynet må i den forbindelse ikke oplyse arbejdsgiveren om anmelderens navn eller give andre oplysninger, som kan identificere anmelderen af arbejdsskaden.

Hvorfor skal man anmelde en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen?
Anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sker normalt via det elektroniske anmeldesessystem EASY. Når Arbejdstilsynet har modtaget din anmeldelse, bliver den automatisk videresendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager stilling til, om du kan få erstatning for din arbejdsskade, behandlingsudgifter, m.v.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sender et kvitteringsbrev til dig, hvor de bl.a. gør opmærksom på, at du selv har mulighed for at standse sagsbehandlingen hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvis du ikke kontakter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring senest 7 dage efter modtagelsen af kvitteringsbrevet, giver du dermed stiltiende samtykke til at din sag behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring går i gang med at behandle din sag, bl.a. ved at indhente oplysninger hos din arbejdsgiver. Du kan dog til enhver tid stoppe behandlingen af din sag.

Din arbejdsgiver er part i sagen
Din arbejdsgiver er part i sagen og får derfor i visse tilfælde dine oplysninger om arbejdsbeskrivelse til partshøring og evt. bemærkninger. Hvis du ikke ønsker, at din arbejdsgiver, skal se sagens akter, kan du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, for at få sagsbehandlingen standset. Din sag vil blive henlagt. Du kan få den genoptaget, ved at rette henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det er afgørende, at din sag er veloplyst og der foreligger dokumentation, datering af begivenheder, referater, vidnebeskrivelser m.v. fra sagens start.

Vigtigt at huske, når arbejdsskader anmeldes
Hvis du selv, lægen, arbejdsgiveren eller andre anmelder din arbejdsulykke eller erhvervssygdomme, så vær' opmærksom på:

  1. Du bør altid skrive "Socialrådgiver" under fag/stillingsbetegnelse, uanset at din stillingsbeskrivelser siger noget andet, f.eks sagsbehandler, familierådgiver, osv.
  2. Du bør altid sende en kopi af anmeldelsen til din konsulent i DS.

På denne måde giver du Arbejdstilsynet og Dansk Socialrådgiverforening mulighed for at udarbejde korrekte statistikker.

Erstatninger
Når skaden er anerkendt giver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dig mulighed for erstatning; behandlingsudgifter, personlige hjælpemidler, godtgørelse for varigt mén, erstatning for erhvervsevnetab samt erstatning til efterladte.

Erhvervsevnetabserstatninger udbetales som løbende ydelse eller engangsbeløb.

Via din NemID kan du se din ud- og indgående post i din sag på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hjemmeside
» sesag.ask.dk

Erstatning efter trusler eller vold
I sager om trusler eller vold er der også mulighed for erstatning, jf. Voldsofferloven. Anmeldelse af vold/trusler skal ske til Politiet senest 72 timer efter hændelsen. Anmeldelse af krav skal rettes til Erstatningsnævnet seneste 2 år efter hændelsen er sket. Anmeldelsesskema kan downloades på Erstatningsnaevnet.dk. Skemaet skal fremsendes til politiet, der videresender skemaet.

Frist for anmeldelse af ulykker ( f.eks, trusler, vold, fald, trafikulykker)
Efter ulykker som eksempelvis trusler, vold, fald og trafikulykker er der en frist for anmeldelse. Det er arbejdsgivers PLIGT at anmelde ulykker. Pligten indtræder, når der er følger efter skaden, f.eks. behandlingsudgifter eller mén.

OBS:
Du skal sørge for, at din arbejdsgiver får besked om ulykke og følgerne – eller hvis du er syg i mere end 5 uger. Du skal t tjekke om skaden er blevet anmeldt. Skaden er anmeldt, hvis du har en kvittering for anmeldelsen og ellers er den ikke anmeldt!

Er skaden ikke blevet anmeldt kan du selv foretage anmeldelse direkte til Arbejdsskadestyrelsen, hvor du kan følge vejledningen på deres hjememside
» www.ask.dk 

Der er en 1-årig anmeldelsesfrist fra det tidspunkt, hvor lægen har oplyst dig om, at din sygdom skal skyldes dit arbejde.

Frist for genoptagelse
Afgørelser om, at en skade ikke er omfattet af loven, kan genoptages inden for en frist på 5 år fra afgørelsen.

Efter anmodning fra tilskadekomne eller på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings foranledning kan erstatnings- og godtgørelsesspørgsmålene genoptages inden for en frist af 5 år fra første afgørelse, hvis der er sket væsentlige ændringer af de forhold, der blev lagt til grund for afgørelsen. Fristen for genoptagelse kan forlænges inden udløbet af 5-års-fristen. Når ganske særlige omstændigheder taler herfor, kan der ses bort fra fristerne.

Du har selv pligt til at oplyse Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om ændringer i dine forhold, som har relevans for din arbejdsskade. F.eks forværring af helbred, overgang til fleksjob eller pension.

Frist for klage
Klage skal indgives inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Det er vigtigt, at du tjekker din e-Boks eller www.borger.dk, fordi 4 ugers fristen regnes fra den dag, den elektroniske post ligger hos dig.
» Læs mere: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hjælp fra Dansk Socialrådgiverforening
Har du været ude for en arbejdsulykke eller er du blevet syg på grund af arbejde, skal du først og fremmest henvende dig til din Arbejdsmiljørepræsentant eller leder. DS kan hjælpe dig med at anmelde arbejdsskadesager og yder bistand til arbejdsskadesagsbehandling i svære sager.

Find arbejdsmiljørepræsentant
Medlemmer af DS kan finde deres Arbejdsmiljørepræsentant i selvbetjeningssystemet "Mit DS". Når du er logget ind, skal du vælge "Arbejdsplads" i venstremenuen.