Main menu

Frister for anmeldelse, genoptagelse og klager

Her finder du fakta om frister for anmeldser, genoptagelse og klager i forbindelse med en arbejdsskade.

Frister for anmeldelse
En arbejdsskade, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden.

En arbejdsskade, der ikke er anmeldt, og som har medført, at tilskadekomne endnu ikke på 5-ugers-dagen for skadens indtræden kan genoptage sædvanligt arbejde i fuldt omfang, skal anmeldes senest 9 dage herefter.

Frister for genoptagelse
Afgørelser om, at en skade ikke er omfattet af loven, kan genoptages inden for en frist på 5 år fra afgørelsen.

En anmeldt sygdom, der ikke hører under loven, og senere optages på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan genoptages, selv om der er forløbet mere end 5 år fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

Efter anmodning fra tilskadekomne eller på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings foranledning kan erstatnings- og godtgørelsesspørgsmålene genoptages inden for en frist af 5 år fra første afgørelse, hvis der er sket væsentlige ændringer af de forhold, der blev lagt til grund for afgørelsen. Fristen for genoptagelse kan forlænges inden udløbet af 5-års-fristen. Når ganske særlige omstændigheder taler herfor, kan der ses bort fra fristerne.

Er en efterladt ikke anset for erstatningsberettiget, kan den pågældende inden for en frist på 5 år anmode om at få erstatningsspørgsmålet genoptaget. 

Skal din sag genoptages?
En undersøgelse fra juni 2014 fra Kammeradvokaten har vist, at Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) har begået fejl i mange af deres afgørelser. Er du en af dem, der skal have din sag genoptaget? 

Frist for klageadgang
Klage skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har modtaget afgørelsen. 

Link 
» Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside