Main menu

Resolution om udarbejdelse af en professionsstrategi

(vedtaget af repræsentantskabet november 2006)

Baggrund

 • Baggrunden for resolutionen er, at socialrådgivere udgør en profession, der er karakteriseret af særlige kompetencer, særlige funktioner, særlige værdier, en særlig mission eller med andre ord et ”brand”, som er specifikt for socialrådgivere.
 • Socialrådgiverne bevæger sig ind i en periode med langt mere forandring og turbulens end hidtil på flere væsentlige områder: Socialrådgivernes beskæftigelsesområder, kommunalreform, uddannelsesreform, arbejdsmarkedets udvikling og det sociale arbejdes metoder, nye styreformer og velfærdssamfundets udvikling i det hele taget. Disse forandringer skaber en række nye udfordringer for socialrådgiverne og åbner for en stribe grundlæggende spørgsmål som f. eks.: Hvilke muligheder og trusler står socialrådgiverprofessionen overfor? Hvad er omgivelsernes forventninger og ønsker til socialrådgiverne? Hvad er de fremtidige kerneydelser? Hvad er socialrådgivernes mission? Hvilke kompetencer skal socialrådgivere fremover være i besiddelse af etc.?

Hovedbestyrelsen har i 2006 besluttet, at der skal arbejdes på at udforme en strategi for socialrådgiverprofessionen. Det indledende arbejde blev iværksat i foråret 2006.

Formål med professionsstrategi
Formålet med professionsstrategien er at generere svar på professionens aktuelle spørgsmål og udfordringer ved at

 • inddrage og samle medlemmerne/professionen
 • anskueliggøre en attraktiv fremtid for socialrådgiverprofessionen
 • beskrive langsigtede mål, retning og prioriteringer for socialrådgiverprofessionen
 • konkretisere pejlemærker, aktiviteter og projekter, der understøtter de overordnede mål

Den primære målgruppe for strategien er medlemmerne og organisationen. Medlemmerne er samtidig hovedaktører i formuleringen af strategien.

Sekundære målgruppe er ”omverdenen”: borgerne, det politiske system, arbejdsgivere, andre faggrupper/arbejdspartnere, organisationer etc.

Formål med resolutionen
Denne resolution udgør rammen for det videre arbejde med den endelige udformning af professionsstrategien. Arbejdet med at udforme en professionsstrategi vurderes som vigtigt, nødvendigt og hjælpsomt, uanset om DS beslutter at fusionere med HK eller at fortsætte som selvstændig organisation i samarbejde med andre organisationer.

I arbejdet med resolutionen tages udgangspunkt i den forestillede situation i år 2010. På den ene side er det vigtigt at fokusere på forestillinger om fremtiden for at kunne hæve sig op over ”dagen i dag” og for at sikre, at professionsstrategien får en vis holdbarhed. Og omvendt sker ændringerne i verden, samfundet og for DS og socialrådgiverne så hurtigt, at det er nødvendigt at fokusere på en ikke så fjern fremtid, hvis strategien skal have mulighed for at binde an til virkeligheden. Men uanset den endelige udformning af strategien, så vil den skulle betragtes som et dynamisk redskab, der hele tiden står til diskussion og justering.

Resolutionen bygger videre på de tiltag, som er indledt i 2006, og som ”designteamet” (nedsat på HB 02-06) har arbejdet med. Dette indebærer, at der skal arbejdes med at kvalificere nedenstående syv faser:

 1. Situationsbeskrivelse - hvor er professionen lige nu?
 2. Interessentanalyse - hvem er de? Og hvad forventer de af os?
 3. Mission - hvad er vores eksistensberettigelse og kerneydelser?
 4. Værdier - hvad er de unikke værdier i forhold til klienter og omgivelser?
 5. Strategiske mål og vision - hvilke konkrete mål skal indfries, hvis vi skal opfylde mission, forventninger, værdier etc., og hvordan ser vi den attraktive fremtid?
 6. Aktiviteter og nøgleprojekter - hvad skal sættes i gang for at nå målene?
 7. Opfølgning og evaluering

Resolutionsudvalg og kommissorium
Hovedbestyrelsen nedsætter i henhold til lovenes § 23 et resolutionsudvalg bestående af 6-8 personer. Udvalget fungerer frem til Repræsentantskabsmødet 2008. Denne resolution udgør kommissoriet for resolutionsudvalget.

Resolutionsudvalgets opgaver
Resolutionsudvalget er ansvarlig for at udarbejde endeligt forslag til professionsstrategi på baggrund af kommunikation og medlemsinddragelse. Der tilknyttes en fuldtidsmedarbejder til udvalget, som projektleder og koordinator.

Udvalget forelægger for HB 02/07 (7- 8. februar 2007): Forslag til overordnet kommunikationsplan med henblik på medlemsinddragelse i formulering af strategien Planen beskriver hvilke kommunikationsaktiviteter, der skal iværksættes hvornår, herunder

 • inddragelse af regioner i processen og i udførelsen af opgaven
 • inddragelse af faggrupper, klubber og enkeltmedlemmer

Aktiviteterne kan omfatte regionskonferencer, mødeaktiviteter, faggruppeaktiviteter, fagblad, interaktiv hjemmeside, trykt materiale, direct mails etc. Specificeret budget ud fra budgetramme på 750.000 kr.

Udvalget forelægger for HB 3/07 (7-8. maj 2007): Endeligt udkast til professionsstrategi på baggrund af kommunikation og medlemsinddragelse jf. ovenfor

Udvalget forelægger for HB 4/07 (4-7. september): Forslag til nøgleprojekter, der skal sættes i gang for at nå mål og vision. Aktørerne i de foreslåede projekter kan være en eller flere dele af organisationen (fx medlemmer, faggrupper, politikere, regioner, eller sekretariat).

Udvalget forelægger for HB 1/08 Plan for, hvilke aktiviteter mv. der også på længere sigt kan sikre, at professionsstrategien er et hjælpsomt redskab for organisationen og medlemmerne.

Udvalget forelægger for HB 2/08 Evalueringsplan med henblik på opfyldelse af succeskriterier.

Succeskriterier
Succeskriterierne for arbejdet er, at

 • der på baggrund af en bred debat i organisationen og blandt medlemmerne i foråret 2007 kan vedtages en professionsstrategi i HB
 • professionsstrategien med udgangspunkt i ”2010”er formuleret så klar og præcis, at den let kan kommunikeres og give mulighed for ejerskab
 • hovedparten af medlemmerne har kendskab til professionsstrategien
 • professionsstrategien vedvarende i det daglige kan inddrages som et naturligt og anvendeligt værktøj for medlemmer og organisationen.