Main menu

Udsatte voksne

Socialt udsatte er en broget gruppe med mange forskellige udfordringer, problemstillinger og behov. For Dansk Socialrådgiverforenings politiske arbejde på udsatteområdet er der tre fælles overordnede punkter: Rehabilitering, opgør med fattigdom, socialøkonomi, der virker. 

Fælles for socialt udsatte er, at de ofte har komplekse og sammensatte problemer, der ikke umiddelbart kan løses isoleret og enkeltvist samt at størstedelen har været i det sociale system i mange år. Socialt udsatte har derfor i høj grad brug for en helhedsorienteret, sammenhængende og koordineret indsats. Systemet skal indrettes, så det passer til den enkelte borger – og ikke omvendt. Det betyder, at kommunerne skal skabe sammenhæng og indrette sig, så borgeren kan finde rundt i systemet.

Socialrådgivere på udsatteområdet arbejder med mange forskellige målgrupper, eksempelvis stofmisbrugere, hjemløse, kvinder på krisecentre, indsatte mv. Dansk Socialrådgiverforenings politiske arbejde på udsatteområdet dækker således over en række områder, blandt andet stofmisbrug og hjemløshed. Fælles for hele området er tre overordnede punkter:

Rehabilitering er et nøgleord

 • Løsningen af de mange forskellige problemer, socialt udsatte ofte kæmper med, såsom arbejdsløshed, svigtende helbred, misbrug, manglende bolig, kriminalitet og gæld blandt andet, kræver en helhedsorienteret, sammenhængende indsats med én koordinerende sagsbehandler og længerevarende rehabiliteringsforløb, der koordineret og individuelt afpasset tager sig af hele borgerens livssituation.
   
 • Det indebærer, at kommunerne og regionerne sikrer gode overgange mellem sundhedsindsatsen og den kommunale sociale indsats samt, at kommunerne internt skaber sammenhæng mellem de forskellige forvaltninger. Der skal skabes nye rammer for kommunernes og regionernes arbejde, nye tværsektorielle og tværfaglige arbejdsformer, og der skal gøres op med institutionaliserede grænser og handlemåder.

  Se mere om rehabilitering.

Et opgør med fattigdom  

 • 42.200 danskere lever i fattigdom ifølge den danske fattigdomsgrænse. Mange af disse er socialt udsatte kontanthjælpsmodtagere. Fattigdom i længere perioder kan betyde dårligere helbredstilstand, lavere uddannelsesniveau for børn i fattige familier og mindre deltagelse i det demokratiske liv. Risikoen for sociale problemer øges markant for personer, der lever under eller tæt på fattigdomsgrænsen.
   
 • Dansk Socialrådgiverforening har siden 2010 arbejdet på at få skabt en officiel fattig-domsgrænse i Danmark, bl.a. i samarbejde med Center for Alternativ Samfundsanalyse. DS er derfor glade for, at der endelig er kommet en officiel fattigdomsgrænse, der kan være med til at kvalificere diskussionen om fattige og udsatte, der risikerer at havne i langvarig fattigdom. Med den nye fattigdomsgrænse håber DS, at det fremover bliver lettere at hjælpe udsatte ramt af fattigdom.  

Socialøkonomi virker

 • Socialøkonomiske virksomheder og projekter er både et tilskud til samfundet og en mulighed for inklusion af de allermest socialt udsatte. Socialøkonomi kan med et alternativt arbejdsmarked skabe meningsfuld beskæftigelse til de mest udsatte borgere. Beskæftigelse, der er relateret til det sted, de lever, og som kan give dem en rolle ift. andre, anerkendelse og nyt perspektiv i deres liv.

Socialøkonomiske arbejdspladser har et dobbelt perspektiv for de marginaliserede:

 • De kan med en motiverende ramme og meningsfuldt indhold lægge op til, at borgerne udvikler sig personligt hen mod arbejdsmarked og uddannelse. Det gør socialøkonomi selvskreven i en samlet strategi for at få kontanthjælpsmodtagere og pensionister ind i uddannelse og arbejde igen. 
   
 • De kan også være en permanent ordning for borgere, der f.eks. pga. varigt og betydeligt nedsat arbejdsevne ikke har mulighed for at gennemføre et sådant personligt udviklingsforløb. Socialøkonomiens fokus på at udvikle deltagernes motivation og evne til at gå ind i uddannelse eller beskæftigelses er således et vigtigt element i borgerens samlede rehabilitering.
   

Mød dine fagfæller på udsatteområdet

I DS har vi en række faggrupper, der henvender sig til socialrådgivere, der arbejder med socialt udsatte. Her kan du møde fagfæller indenfor området, dele erfaringer samt få ny inspiration til dit arbejde.

Det drejer sig om faggrupperne:

Relevante links, hvis du vil vide mere
For mere information om DS’ holdninger og udspil til udsatteområdet, læs udvalgte politikpapirer, notater og høringssvar neden for:
» Notat: En ny socialpolitisk fortælling (2012)
» Notat: Socialøkonomi – en ny mulighed for de marginaliserede (2012)
» Lov om ændring af lov om euforiserede stoffer (stofindtagelsesrum) (2012)
» Debatindlæg:Brug fattigdomsgrænsen seriøst (2013)