Main menu

Psykiatri og sundhed

Dansk Socialrådgiverforening arbejder med tre fokusområder inden for psykiatri og sundhed: Sammenhæng i indsatsen, den socialfaglige dimension af sundhedsindsatsen og psykosocial rehabilitering. 

Mange borgere med kroniske og eventuelt kritiske sygdomme, herunder psykisk sygdom, oplever, at deres liv ændrer sig markant. Sygdommen kan have konsekvenser for deres familieliv, arbejde, fritidsinteresser, økonomi, boligsituation mv. Pludselig kan de ikke det samme, som de kunne før, og de bliver i værste fald truet på deres arbejdsevne, økonomi og familiære forhold.

Socialrådgivere ansat på sygehusene er med til at skabe den sammenhæng og koordination mellem hospital og kommune, som er afgørende for kvaliteten i sundhedsvæsenet.

» Læs mere om socialrådgivere i sundhedssystemet

Tilbage efter sygdom
Skal borgeren vende tilbage til arbejdslivet og hverdagslivet hurtigst muligt efter sygdommen, er det vigtigt, at der tages hånd om disse problemstillinger tidligt i forløbet - sideløbende med de medicinske, psykiatriske, fysiske og sundhedsmæssige indsatser. Der skal etableres tætte samarbejdsrelationer på tværs af sundhedsindsatsen, psykiatriindsatsen og de sociale og be-skæftigelsesmæssige indsatser, herunder et velfungerende, tværsektorielt samarbejde mellem sygehuset og den enkelte kommune. Det er med til at sikre, at borgeren oplever et sammenhængende forløb, hvor der bliver taget hånd om hele livssituationen.

Socialrådgiverne i sundheds- og psykiatriindsatsen er med til at sikre den afgørende sammenhæng i borgerens forløb. Med deres kendskab til både kommune og sundhedssystem kan de bygge den nødvendige bro mellem den primære og sekundære sundhedssektor samt skabe sammenhængen mellem de medicinske, sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser.

Mange socialrådgivere arbejder inden for sundheds- og psykiatriområdet – både kommunalt, regionalt og privat. De er typisk ansat på landets sygehuse – både somatiske og psykiatriske afdelinger, i social- og distriktspsykiatrien, forskellige bo- og behandlingstilbud samt i kommunernes sundheds- og psykiatriforvaltninger.

Dansk Socialrådgiverforening sundheds- og psykiatripolitiske arbejde handler dels om at opprioritere socialrådgivernes placering i sundhedssystemet samt at få skabt en sammenhængende indsats, der bedst hjælper borgeren videre i livet.

Konkret arbejder Dansk Socialrådgiverforening med tre fokusområder inden for psykiatri og sundhed:

 • Sammenhæng i indsatsen. Som beskrevet ovenfor, bliver det afgørende at skabe mere sammenhæng i indsatserne overfor syge og socialt udsatte borgere. Det gælder både på tværs af den primære og sekundære sundhedssektor, men også på tværs af sundhed-, sociale, psykiatriske og beskæftigelsesmæssige indsatser. Igennem DS’ arbejde med rehabilitering (link til rehabiliteringssiden), er DS kommet med en række konkrete bud på, hvordan en sådan sammenhæng kan sikres.  
   
 • Den socialfaglige dimension af sundhedsindsatsen. For at sikre en sammenhæn-gende og helhedsorienteret indsats for syge borgere, er det nødvendigt, at den socialfaglige indsats i sundhedssektoren opprioriteres og forankres. Her spiller socialrådgi-verne i sundheds- og psykiatrivæsenet en afgørende rolle. På en del af landets sygehuse er der ansat socialrådgivere på de forskellige afdelinger. Sammen med sygehusets øvrige personale er de med til at skabe sammenhængende forløb og helhedsorienterede rehabiliteringsindsatser. De er det socialmedicinske bindeled, der binder patient/borger, sygehus og kommune sammen.
   
 • Psykosocial rehabilitering. Borgerens egen proces med at komme videre i livet skal understøttes. Der skal tages realistiske skridt og alle livsområder skal med i det rehabiliterende arbejde. En tidlig indsats overfor psykisk syge er altafgørende. Her spiller fremskudte socialrådgiverstillinger på eksempelvis ungdomsuddannelser mv. en afgørende rolle. Samtidig er det vigtigt at udvikle og inddrage borgerens netværk i den rehabiliterende proces.

Mød dine fagfæller på sundheds- og psykiatriområdet
I Dansk Socialrådgiverforening er der en række faggrupper, der henvender sig til socialrådgivere, der arbejder på sundheds- og psykiatriområdet. Her kan du møde andre fagfæller inden for området, dele erfaringer samt få ny inspiration til dit arbejde. 

Det drejer sig om faggrupperne:

 • Alkoholbehandlere
 • Børne- og ungdomspsykiatri
 • Psykiatri
 • Retspsykiatri
 • Sygehussocialrådgivere

Relevante links til dig, der vil vide mere
Hvis du vil vide mere om Dansk Socialrådgiverforenings sundheds- og psykiatripolitiske holdninger kan du læse udvalgte rapporter, papirer og høringssvar.
» Rapport: Sygehussocialrådgiverne – faglighed, virke og indsats (2012)
» Pjece: Socialrådgivere på hospitalerne (2010)
» Seneste høringssvar