Main menu

Handicap

Rummelighed og inklusion er to overordnede nøgleord for Dansk Socialrådgiverforenings politiske arbejde på handicapområdet.

Der er brug for en stærk rummelighedsdagsorden i det danske samfund, som løfter bestræbelserne på at skabe inklusion for mennesker med handicap. Der skal i praksis arbejdes seriøst med handicappedes deltagelse i samfundslivet – i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i fritids- og kulturlivet og i almindelige sociale sammenhænge.

Inklusion
Der skal skabes en fornuftig balance mellem lokale tilbud, som kan åbne for en god sam-fundsmæssig inklusion af mennesker med handicap og specialiserede tilbud til dem, der har brug for en mere vidtgående indsats. Der skal med andre ord findes en fornuftig balance mel-lem normalsystemerne og de specialiserede tilbud.

Rummelighed
Et vigtigt element i en dagsorden om rummelighed er samspillet med civilsamfundet. De sociale tilbud skal drejes, så de i højere grad inddrager og aktiverer det civile samfund i forhold til at løfte opgaver omkring inklusion af handicappede. Socialøkonomiske virksomheder og projekter, der kan tilbyde meningsfuld beskæftigelse og aktiviteter for handicappede udenfor ar-bejdsmarkedet, skal opprioriteres og styrkes.

På handicapområdet arbejder Dansk Socialrådgiverforening også for:

En sammenhængende indsats

  • Handicappede borgere møder mange fagpersoner i deres ofte årelange kontakt med de offentlige systemer, der skal tage sig af hver deres lille del af borgerens liv. Det kan be-tyde, at det er meget svært for den enkelte borger at få overblik over systemet og egen sag samtidig med, at mange borgere oplever indsatsen som fragmenteret. På handicapområdet er der således et stort behov for, at der sikres den nødvendige sammenhæng på tværs af kommunens forvaltninger samt mellem kommunen og det regionale sundhedssystem. Dansk Socialrådgiverforenings rehabiliteringsdagsorden er således af afgørende betydning for denne gruppe borgere (link til hovedside om rehabilitering).

Afbureaukratisering og forenkling

  • Handicapområdet er i høj grad belastet af unødvendigt bureaukrati. Det gælder f.eks. administrationen af merudgifter og ordningerne med borgerstyret personlig assistance. Det omfattende bureaukrati medfører mindre tid til den enkelte borger. En undersøgelse foretaget af Dansk Socialrådgiverforening i 2012 viser, at 86 procent af socialrådgivernes tid på handicapområdet går til administration, mens kun 14 procent af tiden går til borgerkontakt. Handicapområdet bør derfor gennemgås for at luge ud i unødvendigt bureaukrati, tidsrøvere og administration, så der sikres den nødvendige tid til at skabe en tæt relation mellem borger og socialrådgiver, hvilket er afgørende, når der er tale om så lange forløb.

En ny finansieringsmodel

  • De stramme økonomiske krav til kommunerne i de senere år har medført, at nogle kommuner har lagt en meget stram økonomisk linje, hvilket medfører, at de økonomiske overvejelser fylder meget i de konkrete overvejelser om hjælp til handicappede, særligt i forhold til de dyre indsatser. Oftest vægtes kommunernes sorte tal på bundlinjen højere end at overholde loven og der sker en udhuling af princippet om ikke at sætte skøn under regel. Den finansieringsmodel, der blev indført med kommunalreformen er en væsentlig årsag til dette. Den gør det overordentligt dyrt for særligt de mindre kommuner at finansiere de dyreste sager. Der bør derfor gennemføres en generel ændring af kommunernes finansieringsmodel på det sociale område.

Mød dine fagfæller
Dansk Socialrådgiverforening har en faggruppe for socialrådgivere, der arbejder på handicapområdet. I gruppen kan du dele erfaringer og få ny inspiration til dit arbejde. Se mere hos:

Relevante links til dig, der vil vide mere
Vil du vide mere om Dansk Socialrådgiverforenings holdninger og udspil på handicapområdet, kan du læse mere her:
» En ny socialpolitisk fortælling 
» Tidsundersøgelse blandt socialrådgivere på handicapområdet 
» Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen 
» Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse 
» Konventionen om rettigheder til personer med handicap

Justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance