Main menu

Udspil om sociale indsatser

Dansk Socialrådgiverforening laver løbende udspil til, hvordan den fremtidige social- og beskæftigelsespolitik bør udvikles. Læs alle udspil. 

Forslag til forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (4/17)
Skiftende ministre og folketing har forsøgt at styre beskæftigelsesområdet via reformer, tiltagende kontrol og procesregulering. Hver gang en ”sag” er kommet i offentlighedens søgelys – alt fra ”Dovne Robert” til dokumentation af ”meningsløs aktivering” - har politikerne og andre aktører krævet mere styring. Det har ført til, at vi i dag har en 30.000 sider lang beskæftigelseslovgivning, der indeholder tung procesregulering, 80 undermålgrupper i LAB og registrerings- og dokumentationskrav, der betyder, at vi socialrådgivere i dag bruger 80 procent af vores tid på bureaukrati og kun 20 procent på samtaler og direkte samarbejde med borgerne.
I dette notat giver vi et bud på en forenkling af beskæftigelsessystemet. Notatet forholder sig til den nuværende lov og den igangværende proces med revision af LAB. Udspillet kan ikke stå alene, hvis vi skal skabe en mere effektiv, sammenhængende og meningsfuld beskæftigelsesindsats, kræver det nytænkning på en lang række områder. Derfor skal dette notat ses som et første skridt på vejen. De næste skridt bliver, at vi kommer med bud på nye indsatser og ideer til nytænkning af flere dele af beskæftigelsessystemet.
» Forslag til forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner (12/16)
Notat udarbejdet blandt andet til brug i dialog med relevante ministre i den nye VLAK-regering.
» Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner

Bedre ressourceforløb og forstærket indsats til borgere på kontanthjælp – hvad skal der til? (10/2016)
Fra flere sider varsles en gennemgang af kontanthjælpsmodtagerne, der skal sikre, at de borgere, som er berettiget til f.eks. et ressourceforløb får det, samt at kontanthjælpen bliver den midlertidige ydelse, den er tænkt som. Samtidig skal der gøres status på, hvordan ressourceforløbene fungerer med henblik på at revidere ordningen.
DS deler helt målsætningen om, at mennesker ikke skal være på kontanthjælp længere end højst nødvendigt, så vi bakker op om en gennemgang af gruppen af kontanthjælpsmodtagere. DS har længe været i dialog med socialrådgiverne på området for at høre, hvad der bør gøres. Vi har samlet deres svar i en bred buket af forslag både til gennemgangen af kontanthjælpsmodtagerne, til en revision af ressourceforløbene, til hvordan en tilgang til kontanthjælpssystemet generelt kan mindskes samt hvordan afgangen fra kontanthjælpssystemet kan øges.
» Bedre ressourceforløb og forstærket indsats til borgere på kontanthjælp – hvad skal der til?

Forslag til styrkelse af integrationsindsatsen (01/2016)
Dansk Socialrådgiverforening (DS) har gennemgået integrationsarbejdets udfordringer på et tidspunkt, hvor der stilles stadigt større krav til det. En række medlemmer har bidraget til en grundig analyse, som gør status over situationen og formulerer forslag til forbedringer, som må gennemføres, hvis de store opgaver, vi står med, skal kunne løses. Indledningsvis skal det understreges, at nogle af de lovforslag, der er på vej gennem Folketinget, alvorligt vil besværliggøre integrationen af de mange tusind mennesker, som nu skal finde en plads i Danmark. 
» Forslag til styrkelse af integrationsindsatsen

Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til integrationsindsatsen i kommunerne (11/2015)
Danmark står overfor en række integrationsudfordringer. En stor andel flygtninge og indvandrere står uden for arbejdsmarkedet og er heller ikke i uddannelse. Nogle er relativt isolerede fra det danske samfund, og de har ofte sociale problemer, der kan gøre det sværere at fungere i samfundet. Det kan især få konsekvenser for børnene, så det er nødvendigt at bistå familierne for at sikre en god opvækst og socialiseringen af deres børn, så de kan få en god fremtid i Danmark. I denne tid kommer der mange nye flygtninge til Danmark, og også de skal sikres en indsats, som kan hjælpe dem i arbejde og til at blive integrerede i det danske samfund. Socialrådgiverne vil være med til at sikre en god og styrket integrationsindsats kommunerne og har forudsætningerne for at bidrage til den.
» Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til integrationsindsatsen i kommunerne

Indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige (05/2014) 
Beskæftigelsesreformerne kan blandt andet være med til at skabe tværfaglig og tværsektoriel koordination, sætte borgeren mere i centrum, samt styrke borgerens situation permanent via uddannelse. Men der er også problemer i lovgivningen, der kolliderer med ideen om en sammenhængende, rehabiliterende indsats. Dansk Socialrådgiverforening finder det oplagt at gøre noget ved disse problemer i den anden fase af Carsten Koch-udvalgets arbejde. Dette er baggrunden for et notat til de politikere, der arbejder med beskæftigelsesreformerne.
» Indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge (10/2013)
Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført en kortlægning og analyse af efteruddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.
Formålet med projektet er at få målrettet efteruddannelsesindsatsen, så den i højere grad end i dag tilpasses den enkelte kommunes faglige behov og organisering. En sådan tilpasning skal desuden være med til at sikre, at viden og kompetencer fra efteruddannelsesindsatsen omsættes i det daglige arbejde.
DS har deltaget i projektets følgegruppe sammen med repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne, kommunerne og andre faglige organisationer.
På den baggrund har DS udarbejdet foreningens bud på efter og videreuddannelses-indsatsen på området.
» Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge (2013)  

Empowerment i beskæftigelsespolitikken – man bør tænke helt nyt! (02/2013)
Beskæftigelsessystemet har længe været præget af meget autoritet ift. borgerne og en stærk styring af dem i hele beskæftigelsesindsatsen. Som led i de omfattende beskæftigelsesreformer har der været en mere grundlæggende overvejelse, om man kan arbejde med et helt anderledes udgangspunkt – med udgangspunkt i empowermenttænkningen. DS har udarbejdet to notater til de ledende politikere om emnet. Debatten har ført til, at der i starten af 2014 igangsættes forsøg med en empowermentorienteret tilgang i beskæftigelsesindsatsen.
» Empowerment i beskæftigelsesindsatsen
» Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen 

En forstærket indsats over for sygedagpengemodtagere. DS’ udspil til en sygedagpengereform (02/2013)
Sygedagpengereformen bør gennemføre princippet om en individuelt afpasset, tværsektoriel indsats med rehabiliterende sigte. Det kræver én plan, et tværsektorielt team og en koordinerende sagsbehandler. Og så må reformen lukke de alvorlige forsørgelseshuller, som der i dag er i sygedagpengene. Det er hovedlinjerne i det notat, DS har udarbejdet til de politikere, der sidder og arbejder med en reform af sygedagpengeloven.
» Dansk Socialrådgiverforenings forslag til forstærket indsats ift. sygedagpengemodtagere 

En helhedsorienteret indsats med meningsfulde tilbud til den ledige. DS’ udspil til en kontanthjælpsreform (02/2013)
Én borger skal have én samlet plan, som koordineres af én sagsbehandler. Samtidig skal kontanthjælpsmodtagere med en ny visitationsmodel sikres en grundig visitation, så borgeren fra starten får den rette hjælp - som kan rykke dem tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse. Det er udgangspunktet for Dansk Socialrådgiverforenings forslag til en kontanthjælpsreform.  
» En helhedsorienteret indsats med meningsfulde tilbud til den ledige
Læs også to supplerende notater til Dansk Socialrådgiverforenings udspil om en kontanthjælpsreform:
» Notat om udfordringer i snitflader mellem SU-systemet og SEL LAS og LAB 
» Notat om Visitation

En ny socialpolitisk fortælling! DS’ udspil til en socialreform (05/2012)
Der skal tænkes nyt på det sociale område, så vi kan hjælpe endnu flere udsatte og handicappede børn og voksne. Brugerinddragelse, inklusion, tidlig og helhedsorienteret indsats er nogle af nøgleordene. 
» En ny socialpolitisk fortælling

En tæt, koordineret og sammenhængende indsats. DS’ udspil til en kontanthjælpsreform (03/2012)
Der skal tænkes nyt på det sociale område, så vi kan hjælpe endnu flere udsatte og handicappede børn og voksne. Brugerinddragelse, inklusion, tidlig og helhedsorienteret indsats er nogle af nøgleordene. 
» En tæt, koordineret og sammenhængende indsats

Færre på offentlig forsørgelse: DS’ udspil til reformer på beskæftigelsesområdet (02/2012)
Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Der skal tænkes i tidlige, tværfaglige og koordinerende indsatser, der er tilpasset den enkelte ledige eller sygemeldte. Kun på den måde kan vi mindske andelen af mennesker uden for fællesskabet.
» DS’ udspil til reformer på beskæftigelsesområdet
» Aktive rehabiliteringsforløb (Bilag 1)
» Udsatte unge (Bilag 2)
» Socialøkonomi (Bilag 3)
» Ændret finansiering (Bilag 4)

Fremtidens beskæftigelsespolitik: Alle ledige har ret til en kvalificeret indsats (01/2011)
Der er behov for en beskæftigelsesindsats, hvor ledige og sygemeldte er i centrum for indsatsen og, hvor regelsættet understøtter vejen til varig beskæftigelse.
» Alle ledige har ret til en kvalificeret indsats 

Fremtidens børne- og familieindsats: Forebyggelse, udvikling og omstilling (12/2010)
Indsatsen over for udsatte børn og unge og deres familier skal styrkes på en række punkter, for at sikre børnene og familierne et bedre liv og udviklingsmuligheder. Indsatsen skal kvalificeres og drejes hen mod en mere offensiv og tidlig forebyggelse.
» Forebyggelse, udvikling og omstilling

Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse (12/2010)
Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt socialt udsatte børn og unge. Der er et stort potentiale i forebyggelse, når der arbejdes sammenhængende og forpligtende. Dansk Socialrådgiverforening har derfor samlet praktikernes viden om, hvilke indsatser der virker kriminalitetsforebyggende.
» Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Fremtidens rehabiliteringsindsats: Rehabilitering kan løse sammensatte problemer (12/2010)
Et stigende antal borgere har sammensatte problemer af både helbredsmæssig, social og beskæftigelsesmæssig karakter. Denne udfordring kræver nytænkning og en ny bred, sammenhængende rehabilitering, der kombinerer en sundheds- og genoptræningsindsats med løsningen af sociale problemer og relevante tilbud i forhold til tilknytningen til arbejdsmarkedet.
» Rehabilitering kan løse sammensatte problemer

Fremtidens styring af den offentlige sektor: Forsøg med nye styringsmodeller (12/2010)
Både det sociale arbejde og beskæftigelsesindsatsen lider under, at der over en årrække har udviklet sig en meget omfattende detailstyring i form af kontrol og bureaukrati, som ’stjæler’ tiden fra løsningen af selve opgaverne. Dansk Socialrådgiverforening foreslår systematiske forsøg med nye styrings- og organisationsmodeller.
» Forsøg med nye styringsmodeller