Main menu

Arbejdsopgaver for formanden for ledersektionens bestyrelse

Opgave Hvornår Bemærkninger
Bestyrelsesmøder Mindst 4 x årligt Forberede dagsorden og lede mødet - handleplaner for de næste to år.
Bestyrelsesmøde + regionsformænd og konsulenter 1 x årligt Mødet er ændret til deltagelse af alle politikere i Ledersektionens generalforsamling.
Den Kommunale Lederpris uddeling 1 x årligt Prisen uddeles ikke længere.
Leder til Off. ledelse 1-2 x årligt Kan evt. skrives i samarbejde.
Væksthus for ledelse Et par gange årligt Efter invitation - nice–to-do.
FTF lederudvalg 4 x årligt Udpeget som DS-repræsentant.
FTF arbejdsgruppe om lederes håndtering af psykisk arbejdsmiljø Forventes 4 x årligt Udpeget som DS-repræsentant.
Fællesmøde med HK og SL eller andre faglige organisationer Årligt Invitation, dagsorden, mødeleder.
Bladet Offentlig Ledelse 4 x årligt Bidrage med ledelsesrelevante temaer til artikler i bladet.
Lederpolitik - handleplaner 8-10 møder i arbejdsgrupper Særskilt plan.
Repræsentantskabsmøder Formentligt kun 1 i perioden  
Socialrådgiverdage programgruppe 2 møder  
Fællesfaggruppe-formandsmøde 1 x årligt i juni Dagsmøde i Toldbodgade.
HB-møder

2-3 møder om handleplaner og implementering

1 møde om workshop

Fælles workshop mellem HB og Ledersektionens bestyrelse om god professionel ledelse, tillidsreform og afbureaukratisering og styrkelse af MED-systemet.
Møder med formanden for DS om lederområdet 2 x årligt Bidrage til at holde politisk fokus på lederområdet.
Fælles initiativer i forhold til at sætte god offentlig ledelse på dagsordenen.
Socialrådgiverdage Hvert andet år Holde oplæg i workshop om lederpolitik. Afholde  reception.
Konferencer på CBS 3-5 x årligt Jf. lederpolitikken – deltage og bidrage aktivt til menings-dannelse om god professionel ledelse, kontakt til forskere.
Formanden for DS deltager i årligt møde med Ledersektionens bestyrelse 1 x årligt Planlægge mødet og aftale nærmere om formandens deltagelse.
Folkemøde på Bornholm 1 x årligt Deltage som repræsentant for Ledersektionen, være debatskabende og deltagende i debatter om god offentlig ledelse.
Høringer på forskellige
DS-politikker og -holdninger
Varierer