Main menu

Introduktion til faggruppearbejdet

Faggrupperne i DS tilbyder sig som faglige fora for alle medlemmer.

Som faggruppe er der rige muligheder for at mødes omkring faget og de problemstillinger, man som socialrådgiver mere konkret sidder med i hverdagen. De faggrupper, som findes under DS i dag, er opstået på forskellige tidspunkter - alt efter, hvornår der i medlemskredsen har været et ønske om at bringe et bestemt område særligt i spil.

For tiden har DS 26 faggrupper og tre sektioner. Faggruppernes medlemsgrundlag spænder vidt. Den mindste har pr. 1. september 2010 cirka 30 medlemmer, mens den største har 1.839 medlemmer. Faggrupperne får tilført penge efter medlemsgrundlag. Der gives i 2009 et grundbeløb pr. faggruppe på 25.000 kr. og derudover 139 kr. pr. medlem.

Antallet af medlemmer i DS faggrupperne er vokset til 6.616 pr. 1. september 2010. Alligevel er det kun lidt over halvdelen af DS' medlemmer, der har valgt at melde sig ind i en faggruppe. Medlemskab er gratis, og det er muligt at være medlem af to faggrupper.

Den enkelte faggruppebestyrelse er ansvarlig for anvendelsen af faggruppens midler. Alle faggrupper arrangerer en årlig generalforsamling i forbindelse med et landsmøde. På landsmødet bringes et aktuelt emne i spil med bidrag fra markante oplægsholdere og med henblik på bred og dyb faglig debat mellem socialrådgivere.

Generalforsamlingen udgør det formelle møde mellem bestyrelse og menige medlemmer. Det er her, kursen sættes for det kommende års arbejde i faggruppen. Det er her, den enkelte har mulighed for at opnå stor indflydelse - enten ved at dagsordensætte bestemte prioriteter eller ved at melde sig som kandidat til bestyrelsen. Alle socialrådgivere, der arbejder inden for faggruppens fokusområde og er medlem af faggruppen, kan stille op til bestyrelsen.

Det varierer noget, hvor ofte der holdes arrangementer i faggrupperne, og hvordan og hvor meget der kommunikeres med medlemmerne. Mange faggrupper har valgt at oprette en mailingliste - det gør det lettere at komme i kontakt med de andre aktive i faggruppen.

Nogle faggrupper holder fyraftensarrangementer eller landsdækkende temadage om aktuelle emner. Flere faggrupper er behjælpelige i forhold til de lovforslag, som DS modtager i høring. En faggruppe har selv taget initiativ til, at DS formulerede et politikpapir på deres område. Nogle faggrupper er repræsenteret i diverse udvalg og arbejdsgrupper i og uden for DS. Atter andre er aktive i den offentlige debat og presse.

Sekretariatet i Toldbodgade står til rådighed med henblik på at støtte op og hjælpe til. Hver faggruppe har en kontaktperson blandt medarbejderne på sekretariatet. Desuden er der tilknyttet en DS-politiker til hver faggruppe. Herudover kan faggrupperne få hjælp på en række måder; i forbindelse med for eksempel udsendelse af breve til faggruppens medlemmer, budget og regnskab, hjemmesiden og faglig sparring. Det er muligt at låne mødelokaler i København, Odense, Fredericia og Aarhus. 

For praktisk information læs i pjecen "Godt at vide".

Godt at vide - Information til faggrupper og sektioner
For at skabe et fælles fundament for samarbejdet mellem faggrupperne/sektionerne, DS’ politiske ledelse og sekretariat, har DS udarbejdet denne folder. Folderen indeholder information om alt fra lån af lokaler til økonomi, annoncer i fagbladet Socialrådgiveren og gensidige forventninger.
Læs pjecen
Udgivet: august 2016