Main menu

Høringssvar 2014

Lovforslag om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn

DS er overordnet set positive overfor indførslen af anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. vores høringssvar i august. Vi ser det som et udvidet socialt tilbud, der kan medvirke til en hurtigere vej ud af misbruget og forebygge sociale problemer for en gruppe borgere, der ikke søger de eksisterende behandlingstilbud.

Høring om faglige visitationsretningslinjer

DS er glad for at se en koordinering mellem Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen ift. hjerneskader. Vi er også glade for at kunne læse ønsket om en bred rehabiliteringsindsats flere steder til visitationsretningslinjerne, og vi er meget enige i, at det er en stor udfordring, at mange borgeres samlede rehabilitering omfattes af flere lovgivninger og en række kommunale og regionale instanser.

Lovforslag om adoption uden samtykke

DS mener grundlæggende, at det i nogle tilfælde er rigtigt at bortadoptere anbragte børn eller unge, hvis forældrene ikke vil kunne blive i stand til at varetage omsorgs- og opdragelsesopgaven.

Bekendtgørelse om genoptræning og vejledning

DS ser gerne, at bekendtgørelsen og vejledningen præciseres med krav om at genoptræningsplanen koordineres og udarbejdes i forhold til indsats og tidsfrister i borgerens eventuelle andre planer fra anden lovgivning.

Straffelovrådets betænkning nr. 1545 om samfundstjeneste mv.

DS kan støtte op om indstillingen i det væsentlige, idet vi vurderer, at der vil kunne ske en udvidelse af brugen af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste med de forslag som Straffelovrådet anviser. Vi mener, at anbefalingerne generelt vil være gavnlige i forhold til muligheden for at afvikle samfundstjeneste.

Lov om ændring af social service

DS ønsker indledningsvis at kvittere for ambitionen om at ville bidrage til at lette administrationen af merudgiftsordningen i kommunerne og dermed mindske bureaukratiet på det sociale område.

Lov om ændring af udlændingeloven

I forhold til at sikre en vellykket implementering af lovforslaget er det vigtigt at sikre sig, at alle, det kan være relevant for, opnår denne viden, når lovforslaget er vedtaget. Det er uklart af lovforslaget, hvor denne rådighedsforpligtelse vil blive placeret, og hvordan det er tænkt udført, hvorfor der er behov for en præcisering af dette.

Lov om aktiv socialpolitik

DS finder det positivt, at lovforslaget gør det muligt midlertidigt at hjælpe borgere, der som følge af ydelsesreduktioner har akut brug for hjælp til at betale en bolig. Men lovforslaget er tidsbegrænset symptombehandling.

Ændring af sygedagpengeloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Overordnet finder DS, at der er flere gode takter i lovforslaget. Herunder retten til en koordinerende sagsbehandler, en tidligere indsats, indførelse af en ’fast-track-løsning’, den helhedsorienterede indsats, der ligger i jobafklaringsforløbene samt den særlige forlængelsesmulighed for borgere med livstruende sygdomme, der sikres sygedagpenge under hele forløbet. DS hilser også med tilfredshed, at en af intentionerne bag lovforslaget er, at ingen skal ende uden offentlig forsørgelse, og at det skal realiseres gennem en tidlig, aktiv og helhedsorienteret indsats.

Begrænsning af appel i sager om tvangsanbringelse af børn

Udvalget foreslår, at den nuværende adgang til at anke i sager om tvangs-anbringelse ændres, så der kun kan ankes videre til anden instans, hvis procesbevillingsnævnet giver tilladelse til det, hvis sagen er af principiel karakter.

Lov om social service og lov om socialtilsyn

Med lovforslaget vil der blive indført en ny § 95, stk. 4, 2.-3. pkt. med ord-lyden: ”Som led heri skal tilskudsmodtageren inden for halvandet år efter etableringen af ordningen med konstant tilskud til ansættelse af hjælpere med højest tre forsøge have gennemført et kursus i varetagelse af arbejdslederfunktionerne med en afsluttende vurdering af, at tilskudsmodtageren er egnet.

Konventionen om rettigheder til personer med handicap

Ved ratifikation af den valgfri protokol anerkender Danmark komiteens kompetence til at modtage og behandle individuelle klager over Danmarks forvaltning af Konventionen om rettigheder til personer med handicap samt anerkender, at komiteen af egen drift kan foretage undersøgelser under særlige omstændigheder af Danmarks forvaltning af Konventionen.

Lovforslag om ændring af repatrieringsloven

Mulighed for repatriering er et vigtigt element for flygtninge, hvorfor det er godt, at den forhøjede økonomiske støtte nu permanentgøres. For at sikre en succesfuld implementering, er det vigtigt, at kommunerne sikrer, at flygtningen får god og rigtig vejledning om mulighederne i loven. Det er derfor godt, at informationsindsatsen som følge af lovforslaget styrkes.

Lovforslag om en tidlig forebyggende indsats

Vi ser lovforslaget som en vigtig justering af serviceloven, som vil give et bedre og mere vidtgående grundlag for det forebyggende arbejde i kommunerne. Det er en tiltrængt ændring, som kan styrke en fleksibel og hurtig forebyggende indsats til familier, der har brug for det. Vi hilser på den baggrund forslaget meget velkomment.