Main menu

Høringssvar 2013

’Udkast til bekendtgørelse om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension’ og ’Skrivelsen om reglerne for seniorførtidspension’

DS’s grundlæggende betragtning er, at det må sikres, at der ift. behandlingen i rehabiliteringsteamet bliver etableret et ’fast track’, så der ikke i praksis opstår en flaskehals her. Ansøgninger om seniorførtidspension er sager, som skal gå hurtigt igennem rehabiliteringsteamet, hvorfor man skal undgå en langvarig behandling.

Bekendtgørelse og vejledning om Socialtilsyn

DS mener, at det er nødvendigt at understøtte den meget grundlæggende reform af tilsynsordningen med klare og dækkende retningslinjer og vejledninger. Derfor er bekendtgørelsen og vejledningen vigtige og relevante. Vi er dog bekymrede for, at de foreliggende udkast er udformet for teknokratisk og med for svag en forstå-else for nogle af de forhold, der faktisk er af betydning for de borgere – børn og voksne – der skal have glæde af tilbuddene.

Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Ændringen af de, i ændringsforslaget nævnte paragraffer, vil fjerne begrænsningerne for det frie sygehusvalg for patienter i det psykiatriske behandlingssystem, og dermed sidestille dem med patienter i det somatiske behandlingssystem. Ændringerne vil desuden betyde, at patienter i det psykiatriske system bliver sikret samme udredningsret som somatiske patienter og at klage- og erstatningsreglerne bliver tilpasset ændringerne.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: Visitation til nye målgrupper i efteråret 2013

Dansk Socialrådgiverforening er blevet opmærksom på høringen vedr. ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: Visitation til nye målgrupper i efteråret 2013. Vi stiller os uforstående overfor, at vi ikke har modtaget høringen, da visitationen af de borgere, som allerede er i kontanthjælpssystemet, er vigtig for det kommende arbejde med kontanthjælpsreformen og for den indsats, borgerne fremover får. Det fremgår af høringsbrevet, at der senere på efteråret kommer en ny bekendtgørelse, med de regler, som vil gælde efter årsskiftet, når den nye kontanthjælpsaftale endeligt træder i kraft.

Lov om ændring af sundhedsloven

Overordnet set er DS meget enige i behovet for at forbedre det tværsektorielle samarbejde, bl.a. gennem en styrkelse af sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner, som lovforslaget lægger op til. Det er afgørende, at der sikres en større sammenhæng mellem regionernes og kommunernes sundhedstilbud, så et sammenhængende patientforløb bliver en realitet. DS havde dog håbet, at sammenhængen mellem sociale-, beskæftigelses- og sundhedsmæssige tiltag blev tydeligere i lovforslagets styrkelse af sundhedsaftalerne, da en sådan sammenhæng er afgørende for at skabe en reel, helhedsorienteret rehabilitering af syge borgere.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

DS mener overordnet, at det er afgørende, at der lovgivningsmæssigt sik-res kontinuitet i anbringelser af børn og unge, uanset deres problemstilling. DS ser derfor positivt på lovforslaget, der giver mulighed for, at unge med funktionsnedsættelser i alderen 18 til 22 år kan få efterværnsmuligheder på lige fod med socialt udsatte unge i samme aldersgruppe.

Lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter)

Dansk Socialrådgiverforening er meget opmærksom på, at der ikke skal udarbejdes delplaner for hver enkelt indsats borgeren tilbydes af kommunen. Men derimod at der skal udarbejdes en samlet plan for hver enkelt borger, hvor der kan indgå flere forskellige delelementer, alt efter hvilken indsats den enkelte borger har behov for. Dette for at både borger og sagsbehandler kan få et samlet overblik over indsatserne, og så der ikke iværksættes indsatser inden for samme tidsrum, eller som er modstridende.

Lov om aktiv socialpolitik m.v.

Dansk Socialrådgiverforening ser positivt på uddannelsespålæg til alle unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse. Men det kræver, at der samtidig med pålægget gives en ordentlig hjælp til at hjælpe de unge i uddannelse og at fastholde dem i den. Her er der positive erfaringer fra kommuner, hvor jobcenteret har flyttet indsatsen for de unge ud på erhvervsskolerne, hvilket betyder at de unge møder i et uddannelsesmiljø, og det giver dem mulighed for let at komme kontakt med sagsbehandleren, når de er startet på uddannelsen, hvilket betyder at eventuelle problemer tages i opløbet.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Dansk Socialrådgiverforening ser mange gode tiltag i kontanthjælpsaftalen. Det gælder ret til en koordinerende sagsbehandler, større mulighed for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats samt muligheden for at få en mentor tilknyttet med henblik på en mere håndholdt indsats. DS mener dog, at det er afgørende, at den enkelte borgers forskellige planer bliver koordineret i et tværsektorielt team, så der bliver udarbejdet én plan for hver enkelt borger. Det vil sikre, at alle parter og den koordinerende sagsbehandler arbejde ud fra én plan, som der er enighed om.

Vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier

Vejledningen udbygges væsentligt mht. rådgivning vedr. familieplanlægning, prævention og abort. Det hilser vi velkomment. Det er vanskellige problemstillinger, der uanset hvordan man stiller reglerne op, indebærer svære etiske og faglige spørgsmål.

Lovforslag om helheds- og familieorienteret integrationsplan m.v.

DS ser meget positivt på, at kommunerne forpligtes på det tværfaglige samarbejde, og at der sættes fokus på en hurtigere helbredsmæssig afklaring. Det tværfaglige samarbejde betyder, at det bliver muligt at tilbyde den enkelte og familierne en helhedsorienteret indsats, som har stor betydning for integration i samfundet.

Lovforslag om tilsynsreformen

I DS har vi arbejdet med at producere et løsningsforslag til, hvordan tilsynet kan struktureres nærmere i praksis. For at komme i nærheden af øget kvalitet og et styrket samarbejde på dette område. Det er ikke et arbejde, der er bragt til ende. Afsnittet findes til sidst i dokumentet. Vi indgår gerne i et fortsat samarbejde om, hvordan en sådan struktur kan kvalificeres tæt på praksis.

Lov om beskyttelse af børn mod overgreb

Indledningsvis vil vi gøre opmærksom på, at det væsentligste problem for udsatte børn og unge er en lang række forskellige omsorgssvigt. Det er heldigvis kun få, der udsættes for egentlige overgreb. Derfor er det også vigtigt at fastholde fokus på en bred, kvalificeret indsats for at forhindre eller afhjælpe omsorgssvigt. Herunder en ambitiøs forebyggelsesindsats. Vi må ikke stirre os blinde på overgreb.

Lov om ændring af lov om regional statsforvaltning

DS vil indledningsvist bemærke, at det er uforståeligt, hvordan man vil løse udfordringerne i uens sagsbehandling og uens kvalitet i statsforvaltningerne ved at skære 100 årsværk væk. Hvori består forbedringen i sagsbehandlingen og borgernes retssikkerhed?

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love

Forslaget om forenkling af klagesystemet fremsættes ud fra et ønske om at skabe et mere gennemsigtigt klagesystem med kortere sagsbehandlingstid, højere kvalitet i sagsbehandlingen samt mere ensartede afgørelser på tværs af landet. DS er enige i disse overordnede intentioner, men mener, at de midler, der benyttes i lovforslaget til at opnå dette, er forkerte og i stedet forringer borgernes retssikkerhed betydeligt.

Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser

DS er helt enig i at videreføre de gældende bestemmelser om VISOs rolle, om kommunale planer for det kriminalpræventive arbejde og om Ankestyrelsens opsyn med kommunernes behandling af disse sager. Vi mener, at kombinationen af en kommunal forpligtelse til at lægge en samlet plan, støtte fra VISO og Ankestyrelsens overopsyn kan være med til at sikre en bred, tidlig kriminalpræventiv indsats og en større kvalitet i kommunernes beslutninger i de konkrete sager.

Udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven

Overordnet set mener DS, at det er meget positivt, at man med lovforslaget vil tillade asylansøgere at arbejde og bo udenfor centrene. Det er med til at sikre dem muligheden for at opretholde en almindelig hverdag med ansvar for egen dagligdag til glæde for ikke mindst deres børn.