Main menu

Høringssvar 2012

Vedr. løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob

Dansk Socialrådgiverforening finder det helt overordnet set beklageligt, at der med lovforslaget lægges op til en betydelig forringelse af løn- og pensionsvilkår ved nyansættelser i fleksjob.

Vedr. fleksjob og førtidspension

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love

Lov om Folketingets Ombudsmand

I høringssvaret forholder Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal sig udelukkende til oprettelsen af et børnekontor hos Folketingets Ombudsmand.

Pakkeforløb i psykiatrien

Kvalitet er på den sundhedspolitiske dagsorden, står der i høringsbrevet. Men det står uklart for os, hvordan konklusionen på dette er landsdækkende pakkeforløb. Der mangler vist en mellemregning.

Lov om ændring af udlændingeloven

Generelt set er disse forslag til ændringer i Udlændingeloven i forhold til familiesammenføring med børn en væsentlig forbedring af varetagelsen af barnets tarv.

Lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (startboliger m.v.)

Vi er meget enige i lovforslagets intention om at udvikle et nyt boligtilbud til unge, der har behov for støtte i de første år af deres voksenliv. Vi er også enige i, at det er godt at placere det i den almennyttige sektor, fordi man dermed også trækker på civilsamfundets kræfter ift. nogle unge, som har brug for hjælp, men som måske ikke skal have en så vidtgående hjælp, at servicelovens muligheder skal inddrages.

Nationale anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge

Generelt finder vi det vigtigt at holde sig for øje, at sundhedssystemets im- og eksplicitte forventninger til de pårørendes deltagelse kan komme i modstrid med de pårørendes arbejdsliv og dermed stille de pårørende i store dilemmaer. Dette er særligt relevant i intensive ambulante forløb og når det drejer sig om patienter i pallierende behandling.

Lovforslag om styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte

Vi kan bakke op om, at sagsbehandlerne kan få adgang til boligen i de meget få sager, hvor det er umuligt at få forældrene til selv at give adgang. Det er vigtigt, at det kun er i meget få sager, for vi må ikke ændre ved, at vi skal gøre alt for at få forældrene til selv, frivilligt at medvirke til at belyse forholdene. Det er af stor betydning ikke kun af retssikkerhedsmæssige og etiske grunde, men også fordi det lægger grund til det fremtidige samarbejde.