Main menu

Arbejdsmiljø

Dansk Socialrådgiverforening i Region Nord prioriterer medlemmernes arbejdsmiljø meget højt.

Medlemmer og grupper af medlemmer kan få støtte fra regionen til aktiviteter på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, klubber, afdelinger og enkeltmedlemmer kan få konsulentstøtte i form af sparring og rådgivning til at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen.

Hvem henvender du dig til?
Du kan altid henvende dig til din tillids- eller din arbejdsmiljørepræsentant. Du kan også vælge at henvende dig til din konsulent, der har din arbejdsplads som ansvarsområde.

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentantens rolle.
Din konsulent fra DS vil altid involvere arbejdspladsens tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentant i arbejdsmiljøarbejdet.

Ønsker du hjælp til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer?
Skal I igang med omstruktureringer? Har du spørgsmål vedrørende arbejdspladsvurdering (APV), arbejdspres, stressforebyggelse, voldsforebyggelse, mobning, m.v.? DS kan hjælpe med materialer, henvisninger, og oplægsholdere. Kontakt din konsulent.

Ønsker du hjælp til afklaring af problemer med arbejdsmiljøet?
Har I problemer med arbejdsmiljøet? DS kan hjælpe jer med at få klarhed over problemets omfang, karakter og baggrund.

DS kan desuden forsøge at iværksætte en forhandling om løsning af problemerne med arbejdspladsens ledelse. F.eks. i form af en handlingsplan, som både medarbejdere og ledelse skal være enige om.

DS kan - hvis problemerne på arbejdspladsen er meget alvorlige, og hvis der ikke er udsigt til at problemer bliver løst - anmelde arbejdspladsen til Arbejdstilsynet.

Er du blevet syg på grund af dit arbejde?
Både korte og langvarige sygemeldinger, som du mener er forårsaget af dit arbejde, bør anmeldes til Arbejdstilsynet som en formodet arbejdsskade.

DS vil gerne hjælpe med anmeldelsen, og registrere alle sygemeldinger.

DS kan desuden medvirke ved sygefraværssamtaler, hvis formålet er at fastholde medlemmet på arbejdspladsen.

Kontakt derfor altid din konsulent. DS har også mulighed for at trække på ekspertbistand til arbejdsskadesager, eller henvise til Arbejdsmedicinsk Klinik.

Er du kommet i akut personlig krise på grund af arbejdsmiljøet?
DS vil gerne hjælpe dig med at søge om krisehjælp hos arbejdsgiveren.

DS har i mindre omfang mulighed for at bevilge akut krisehjælp. Men DS vil normalt altid kontakte arbejdsgiveren for at få denne til at påtage sig forpligtelsen.

Er du i tvivl om din fremtid på arbejdspladsen?
Er du kommet i tvivl om hvorvidt du realistisk ønsker at blive på arbejdspladsen?

DS' konsulenter medvirker gerne til at afklare dit fremtidige ansættelsesforhold med din arbejdsgiver.

Hvad kan DS ikke?
DS kan ikke fjerne arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen, men kan give råd og vejledning om, hvordan man kan gøre - samt iværksætte forhandlinger med arbejdsgiveren.

DS vil ikke indgå i problemløsning, der har karakter af proceskonsultation, f.eks. i form af igangsættelse af udviklingsprocesser i en afdeling. Dette er arbejdsgiverens ansvar. I stedet anbefales klubben/arbejdspladsen at gøre brug af uvildige eksterne konsulenter, som f.eks. BST eller autoriserede arbejdsmiljørådgivere.

Evaluering af arbejdsmiljøarbejdet
Når DS har været involveret i en arbejdsmiljøsag på arbejdspladsen, vil der blive udsendt et evalueringsskema til henvenderen, som vi vil være taknemmelige for at få retur. Skemaet skal sendes til konsulent Lis Pedersen.

Du kan også kontakte Lis Pedersen, hvis du har idéer til arbejdsmiljøarrangementer.

Hvis du vil vide mere, så læs Region Nords servicedeklaration på arbejdsmiljøområdet