Mini Socialrådgiverdag i Syd – et socialfagligt overflødighedshorn

DS Region Syd vil sætte fokus på den socialpolitiske og socialfaglige dagsorden 10 år efter kommunalreformen.

Vi vil i fire spor give et bud på udviklingstendenser indenfor hhv. beskæftigelsesområdet, børn og familie, voksenområdet og endelig den fremtidige teknologiske udvikling – som vi kalder “robotterne kommer”.

Program

Kl. 12:00 – 13:00 Velkomst og frokost

Kl. 13:00 – 14:00 Fælles oplæg ved Knud Aarup
Som indledning på dagen kommer Knud Årup, formand for socialpolitisk forening og tidligere direktør i socialstyrelsen og giver et tilbageblik over den socialpolitiske udvikling siden kommunalreformen i 2007 – Hvad forventede vi og hvad er realiteterne?
Knud Årup er desuden aktuel med en bog om temaet: ”Fællesskabs-Danmark”, som udkommer 01.09.17.

Kl. 14:00 – 16:30 4 spor alle med fokus på nye tendenser – udvikling af faglighed etc.

a. Jobcenter/Beskæftigelse:

 • “Uarbejdsdygtig og hvad så?” – Oplæg fra Anette Skals, ud fra phd. om faglighed på jobcentrene – Et casestudie om faglige skøn i beskæftigelsesrettet socialt arbejde med sygemeldte i et jobcenter.
 • ”Er eksklusion fra arbejdsmarkedet lig med social deroute?” – Oplæg fra Iben Nørup, Post Doc, PhD.
  Hvorfor tror vi, at arbejdsmarkedseksklusion får alvorlige sociale konsekvenser for kronisk syge, når det ikke også gør det for efterlønnere og pensionister, eller folk som midlertidigt eller permanent forlader arbejdsstyrken for at være hjemmegående husmødre, for at gå på barsel eller for at uddanne eller efteruddanne sig?

b. Robotterne kommer – velfærdsteknologi:

 • ”Digitalisering i det sociale arbejde” – Oplæg fra Hanne Shapiro, Innovationschef ved Teknologisk Institut.
  Hvordan ser den digitale fremtid ud for socialrådgivere? Du får eksempler på hvordan digitaliseringen allerede anvendes i socialt arbejde.
  Hvordan kan den teknologiske udvikling anvendes til at styrke socialrådgivernes kernefaglige kompetencer, samarbejde og videndeling?
  Det er vigtigt, at klubberne er aktive og tidligt inde i beslutninger, planlægning og implementering, så teknologien udnyttes til gavn for det socialfaglige arbejde.

c. Voksne udsatte:

 • ”Hjemløshed og social marginalisering” – Oplæg fra Lars Benjaminsen, SFI.
  Med baggrund i SFI’s store rapport “Familiebaggrund og social marginalisering” fra november 2015, vil Lars gennemgå forskning, som bl.a. har vist at en gruppe af unge i ungdomsårene begynder at udvikle en række psykiske og sociale problemer, som kan føre til social marginalisering. Undersøgelsen viser, at mens en del af disse unge kommer fra udsatte familier, er der også en betydelig del af disse unge, hvis forældre har uddannelse og er i arbejde, og ikke har tegn på psykisk sygdom eller et kendt misbrug, der er registreret i systemet.Mange af de marginaliserede unge fra de udsatte familier har været kendt i det sociale system siden barndommen. En del af de marginaliserede unge fra de mere ressourcestærke familier dukker først op i velfærdssystemet senere i ungdommen – og de bliver også længere i skolesystemet end de unge fra de mest udsatte familier. Derfor er det væsentligt, at både det sociale system, behandlersiden og uddannelsessystemet har øje for, at der er meget forskellige veje ind i social marginalisering blandt de unge. Der skal muligvis en særlig opmærksomhed til for at få øje på de sårbare unge med andre baggrunde end de velkendte
 •  “Konflikten som et fælles ansvar” – Oplæg fra Mie Leer , socialrådgiver og cand.pæd.soc. – Udviklingskonsulent i Center for Bo- området i Aarhus.
  Tuesten Huse har de seneste år arbejdet målrettet og struktureret med flere komplementære metoder (herunder Åben Dialog, Feedback Informed Treatment, Low Arousal mm.), med henblik på at gøre botilbuddet til et trygt sted, at bo og arbejde.Som et resultat af dette arbejde er de gået fra 152 volds- og trusselsepisoder i 2013, til 54 i 2016 og fra 31 sygefraværsdage pr. fultidsansat i 2014, til 5 i 2016. Mie vil i oplægget komme med eksempler og fortællinger fra praksis om, hvordan de på Tuesten Huse har arbejdet med, at blive bedre til, at forholde sig nysgerrigt og dialogisk til hinanden og de spørgsmål de bl.a. har måtte stille sig selv og hinanden: “Hvad betyder vores forståelser for, hvordan vi som mennesker møder hinanden, og hvilke muligheder oplever vi at have? Hvordan bliver en dialogbaseret og tryghedsskabende feedbackkultur til? Og kan vold og trusler give mening?”

d. Børn og familie:

 • Slutevaluering af Herning Kommunes Sverigesprogram v. Hanne Søndergård Pedersen, fra KORA
  Det betaler sig at sætte ind med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge: Herning Kommune har sparet dobbelt så meget som ventet på at investere i den såkaldte Sverigesmodel – og fået færre klager, fastslår KORA i en slutevaluering.
 • ”En rapport fra Herning år 4 efter Sveriges model” v/ socialrådgiver Trine Nanfeldt, som har været leder af ”Sverigesteamet”.
  ”Den største udfordring er at omlægge sin praksis til hele tiden at være på forkant, at lave om på noget i stedet for, at man bare følger med – man vælger aktivt en anden vej”.

 

Kl. 16:45 – 17:45 Fælles afslutning – Gitte Hornshøj – “Takt og tone på arbejdspladsen” – Et underholdende foredrag om god opførsel på arbejdspladsen

Gitte Hornshøj, der har gjort god opførsel til sit speciale, mener, at fremtidens dygtige medarbejdere er dem, der forstår de synlige og usynlige spilleregler i det daglige samvær med andre mennesker. Dem der forstår at respekt, empati og medmenneskelighed ikke partout er kommet ind med modermælken. Det er områder, som vi alle skal have fokus på.

Vi har hver især et ansvar i forhold til at skabe et sundt arbejdsliv. Vi må selv byde ind og gøre en forskel i forhold til vores kolleger. Hæve-sænke-borde, frugtordninger og ubegrænset adgang til Zumba i kælderen, gør det ikke alene.

Den gode tone og det stærke samarbejde kommer først, når vi har det rart med hinanden på arbejdspladsen. I dette foredrag tager Gitte tyren ved hornene og giver deltagerne en stribe konkrete anvisninger til at udvikle og praktisere god opførsel.

Kl. 18:00 – 18:30 Afslutter vi med fællesspisning.