Høringssvar

Bekendtgørelse om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

13.03.2017

Lovforslag om ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge

Høringssvar til lovforslag om ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge

09.03.2017

Lov om ændring af udlændingeloven

Høringssvar til lov om ændring af udlændingeloven (øget brug af biometri mv.)

08.03.2017

Vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Høringssvar til vejledning om lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

06.03.2017

Lovforslag om mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge

Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge mv.)

27.02.2017

Lovforslag om personlige, borgerstyrede budgetter

Høringssvar til lovforslag om personlige, borgerstyrede budgetter

27.02.2017

Lovforslag om øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav

Høringssvar: Lovforslag om øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav

20.02.2017

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

Høringssvar til udkast til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

10.02.2017

Lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Att.: Specialkonsulent Tina Hansen

09.02.2017

Lovforslag om skærpelse af reglerne for tidsubegrænset ophold (Udlændingeloven)

Høringssvar: Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse)

07.02.2017

Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

Høringssvar vedr. Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

26.01.2017

Lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd)

25.01.2017

Lovforslag om oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Høringssvar til lovforslag om oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

23.01.2017

Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

06.12.2016

Vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres forældre

Høringssvar til vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres forældre (Vejledning nr. 3)

23.11.2016

Indsatser til forebyggelse af vold på botilbud – 8 indsatsområder

Høringssvar vedr. indsatser til forebyggelse af vold på botilbud - 8 indsatsområder

07.09.2016

Tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud

Høringssvar vedr. tiltag til en forbedret indsats for forebyggelse af vold på botilbud

10.08.2016

Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Høringssvar til bekendtgørelse om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

23.06.2016

Boligplacering af flygtninge

Høringssvar til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

23.06.2016

Udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om udarbejdelse af integrations-kontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

22.06.2016

Retssikkerhed og administration på det sociale område vedr. ankeskema

Høringssvar til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område vedr. ankeskema

21.06.2016

Bekendtgørelse om kontanthjælpsloftet

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om kontanthjælpsloftet

15.06.2016

Ophævelse af 2-års fristen for familiesammenføring m.v.

Høringssvar vedr. ophævelse af 2-års fristen for familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse. (Lovforslag nr. 191 af 31. maj 2016)

02.06.2016

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Dansk Socialrådgiverforenings kommentarer til foranalysen om forenklingen af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

29.04.2016

Lovforslag om integrationsgrunduddannelse

Høringssvar til lovforslag om integrationsgrunduddannelse

18.04.2016

Lovforslag om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v.

Høringssvar til lovforslag om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v.

15.04.2016

Lovforslag om voksenansvar

Høringssvar til lovforslag om voksenansvar

11.02.2016

Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.

Høringssvar vedrørende lovforslag om udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv.

11.01.2016

Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet

Høringssvar: Lovforslag om undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet

08.01.2016

Kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Høringssvar: Kontanthjælpsloft og 225-timersregel

06.01.2016

Ændring af udlændingeloven

Høringssvar til lovforslag L 87 om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring mv.)

05.01.2016

Krav til midlertidig boligplacering mm.

Høringssvar til lovforslag om ændringer om krav til midlertidig boligplacering mm.

03.12.2015

Minimumskrav til mentor, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

Høringssvar til lovforslag om ændrede minimumskrav til mentor, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

24.11.2015

Afrapportering fra arbejdsgruppen om gravide med et forbrug eller misbrug af rusmidler

Høringssvar: Afrapportering fra arbejdsgruppen om gravide med et forbrug eller misbrug af rusmidler

28.09.2015

Lovforslag om øget kvalitet i alkoholbehandlingen

Høringsvar vedr. lovforslag om øget kvalitet i alkoholbehandlingen

09.08.2015

Indførelse af integrationsydelse og ændring af reglerne til uddannelses- og kontanthjælp m.v.

Høringssvar vedrørende lovforslag om indførelse af integrationsydelse og ændring af reglerne til uddannelses- og kontanthjælp m.v.

28.07.2015

Lovforslag om harmonisering af regler om bopælstid for folkepension

Høringsvar ved. lovforslag om harmonisering af regler om bopælstid for folkepension.

28.07.2015

Lovforslag om genindførelse af optjeningsprincip for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge

Høringsvar vedr. lovforslag om genindførelse af optjeningsprincip for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge.

08.07.2015

Magtanvendelsesudvalgets betænkning nr. 1551/2015

Høringssvar til Magtanvendelsesudvalgets betænkning nr. 1551/2015

19.05.2015

Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

Høringssvar vedr. Lov om en midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

12.05.2015

Vejledning om særlig støtte til voksne

Høringssvar vedr. udkast til vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) samt udkast til vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv (vejledning nr. 6 til serviceloven).

05.05.2015

Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

09.04.2015

Lovforslag om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser m.v. (Nyt refusionssystem m.v.)

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser m.v. (Nyt refusionssystem m.v.)

02.03.2015

Tildeling af ydelser til voksne med funktionsnedsættelser eller sociale problemer ud fra en målgruppetilgang mv. (’voksenreformen’)

Høringssvar til lovforslag om tildeling af ydelser til voksne med funktionsnedsættelser eller sociale problemer ud fra en målgruppetilgang mv. (’voksenreformen’)

16.01.2015

Bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

Høring om bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven

15.01.2015

Lovforslag om styrket indsats for kvinder på kvindekrisecentre mv.

Høringssvar til lovforslag om styrket indsats for kvinder på kvindekrisecentre mv.

16.12.2014

Lovforslag om faglig støtte til netværksplejefamilier mv.

Høringssvar til lovforslag om faglig støtte til netværksplejefamilier mv.

15.12.2014

Lovforslag om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn

Høring over lovforslag om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn (tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.)

15.12.2014

Høring om faglige visitationsretningslinjer

Høring om faglige visitationsretningslinjer – genoptræning og re-habilitering til voksne og til børn og unge med erhvervet hjerneskade

26.11.2014

Lovforslag om adoption uden samtykke

Høringssvar til lovforslag om adoption uden samtykke

12.11.2014

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedr. ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv.

Høring af udkast til bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedr. ansøgninger og meddelelser mv. om sociale ydelser mv.

03.11.2014

Lovforslag om reform af beskæftigelsesindsatsen samt forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar vedr. lovforslag om reform af beskæftigelsesindsatsen samt forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæfti-gelsesindsatsen

17.10.2014

Lovforslag om ændring af formue- og fradragsregler på kontanthjælpsområdet

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af formue- og fradrags-regler på kontanthjælpsområdet ved efterbetaling af offentlige for-sørgelsesydelse og øvrige sociale ydelser

27.08.2014

Bekendtgørelse om genoptræning og vejledning

Høring om udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus samt vejledning om træning i kommuner og regioner

25.08.2014

Ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Høring om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling og frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling samt befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin)

21.08.2014

Lov om ændring af social service

Høring om lov om ændring af social service service

15.08.2014

Straffelovrådets betænkning nr. 1545 om samfundstjeneste mv.

Høringssvar til Straffelovrådets betænkning nr. 1545 om samfundstjeneste mv.

15.08.2014

Lov om social service og lov om social tilsyn (tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere)

Høring om ændring af lov om social service og lov om social tilsyn (tilbud om anonym behandling af stofmisbrugere)

07.08.2014

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Høring af udkast til ”Retningslinjer for udarbejdelse af ko-ordinerende indsatsplaner”.

20.06.2014

Bekendtgørelser, som skal udstedes som led i udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet

Sygedagpengeloven blev vedtaget 11. juni, og DS har afgivet høringssvar til udvalgte bekendtgørelser, der udmønter loven: Bekendtgørelser om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning, sundhedsfaglig rådgivning til brug for sagsbehandlingen i sager om bl.a. sygedagpenge samt bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og -team.

11.06.2014

Lov om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

07.05.2014

Lov om aktiv socialpolitik

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

09.04.2014

Ændring af sygedagpengeloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Høringssvar vedr. ændring af sygedagpengeloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, jobafklaringsydelse mv.)

24.03.2014

Begrænsning af appel i sager om tvangsanbringelse af børn

Høringssvar vedr. begrænsning af appel i sager om tvangsanbringelse af børn

30.01.2014

Lov om social service og lov om socialtilsyn

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, herunder indførelse af takstsystem og godkendelsesordning)

17.01.2014

Konventionen om rettigheder til personer med handicap

Høringssvar vedr. Danmarks ratifikation af den valgfrie til-lægsprotokol af 13. december 2006 til Konventionen om rettigheder til personer med handicap

14.01.2014

Lovforslag om ændring af repatrieringsloven

Høring vedr. lovforslag om ændring af repatrieringsloven

08.01.2014

Lovforslag om en tidlig forebyggende indsats

Høringssvar til lovforslag om en tidlig forebyggende indsats

06.01.2014

Lovforslag om ændring af timefradrag ved arbejdsindtægter

Høring vedr. lovforslag om ændring af timefradrag ved arbejdsindtægter

06.01.2014

’Udkast til bekendtgørelse om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension’ og ’Skrivelsen om reglerne for seniorførtidspension’

Høringssvar vedr. 'Udkast til bekendtgørelse om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension’ og ’Skrivelsen om reglerne for seniorførtidspension'

28.11.2013

Bekendtgørelse og vejledning om Socialtilsyn

Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Socialtilsyn

18.11.2013

Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

24.10.2013

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Høring over udkast til vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

24.09.2013

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: Visitation til nye målgrupper i efteråret 2013

Høring vedr. ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats: Visitation til nye målgrupper i efteråret 2013

20.09.2013

Lov om ændring af sundhedsloven

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedr. styrkelse af sundhedsaftaler og regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder)

12.09.2013

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mulighed for opretholdelse af anbringelse af unge med funktionsnedsættelse i alderen 18 til 22 år samt ændring af reglerne om ansvaret for at sikre supervision og efteruddannelse til plejefamilier)

23.08.2013

socialt udsatte unge i samme aldersgruppe. Vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier

Høringssvar til vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier

20.08.2013

Lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter)

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter)

09.08.2013

Lov om aktiv socialpolitik m.v.

Høringssvar vedr. lov om aktiv socialpolitik m.v.

05.06.2013

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Høringssvar vedr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

04.06.2013

Ny bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område m.v.

Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, ny forretningsorden for Ankestyrelsen og ændringer af en række øvrige bekendtgørelser i forlængelse af lovforslag L158 om en forenklet klagestruktur på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

27.05.2013

Vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier

Høringssvar til vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier

27.05.2013

Rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen

Høring om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen

08.04.2013

Lovforslag om helheds- og familieorienteret integrationsplan m.v.

Høringssvar til lovforslag om helheds- og familieorienteret integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af ny ankomne flygtninge m.v.

28.02.2013

Lovforslag om tilsynsreformen

Høringssvar til lovforslag om tilsynsreformen

17.02.2013

Lov om beskyttelse af børn mod overgreb

Høringssvar til lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

29.01.2013

Lov om ændring af lov om regional statsforvaltning

Høringssvar vedr. ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenkling af klagestrukturen på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område)

21.01.2013

Straffeloven, lov om fuldbyrdelse af stram mv. og lov om statens uddannelsesstøtte

Høring om udkast til lovforslag om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af stram mv. og lov om statens uddannelsesstøtte (Udvidet mulighed for prøveløsladelse, fodlænkeafsoning mv.)

18.01.2013

Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser

Høringssvar til lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser

18.01.2013

Udlændingeloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv.)

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte)

18.01.2013

Udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven

Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv.)

11.01.2013

Ny bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteams

Høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteams

11.12.2012

Kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontanthjælp, revalideringsydelse mv.

Høringssvar: Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde

10.12.2012

Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling mv.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Præciseringer og konsekvensændringer i den lovgivningsmæssige udmøntning af kontanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt i varslingssager, m.v.)

18.11.2012

Vedr. løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob

Høringssvar vedrørende lovbestemmelse om løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob

18.10.2012

Vedr. fleksjob og førtidspension

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love

24.09.2012

Lov om Folketingets Ombudsmand

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand

27.04.2012

Lov om euforiserede stoffer (stofindtagelsesrum)

Høringssvar til lov om ændring af lov om euforiserede stoffer (stofindtagelsesrum)

27.04.2012

Pakkeforløb i psykiatrien

Høringssvar vedrørende pakkeforløb i psykiatrien

18.04.2012

Ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven

Høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven

17.04.2012

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn)

16.04.2012

Lov om ændring af udlændingeloven

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Oprettelse af et uafhængigt klagenævn (Udlændingenævnet) og valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg)

16.04.2012

Lov om 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed

Høring vedr. udkast til forslag til lov om 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed, ændring af lov om 2- årige forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere og ændring af lov om aktiv social politik

26.03.2012

Lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (startboliger m.v.)

Høring af lovforslag om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (startboliger m.v.)

16.03.2012

Fastsættelse af serviceniveauer, inddragelse af økonomiske hensyn, refusion af særligt dyre enkeltsager mv.

Høringssvar til lovforslag om fastsættelse af serviceniveauer, inddragelse af økonomiske hensyn, refusion af særligt dyre enkeltsager mv.

01.03.2012

Nationale anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge

Høringssvar vedrørende Nationale anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge

09.02.2012

Lovforslag om styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte

Høringssvar til lovforslag om styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte

23.01.2012

Vejledning om ændring af vejledning nr. 7 af 15. februar 2011 om hjælpe-midler, biler, boligindretning mv.

Høringssvar til udkast til vejledning om ændring af vej-ledning nr. 7 af 15. februar 2011 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

05.01.2012

Lovforslag om ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne

Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med nedsat funktionsevne)

15.12.2011

Lovforslag om forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste

Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)

15.12.2011

Lovgivning om Udbetaling Danmark

Udkast til lovgivning om Udbetaling Danmark

05.12.2011

Lovforslag om at afskaffe elektronisk overvågning af børn og unge og om skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger

Høringssvar til lovforslag om at afskaffe elektronisk overvågning af børn og unge og om skærpelse af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger

02.12.2011

Lovforslag om at hæve den kriminelle lavalder

Høringssvar til lovforslag om at hæve den kriminelle lavalder

02.12.2011

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Høringssvar om forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

28.11.2011

Lovforslag om udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.

Høringssvar til lovforslag om udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.

25.11.2011

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

09.08.2011

Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Høringssvar vedrørende Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven
(Styrket kommunal vejledningspligt og indførelse af resultattilskud i forbindelse med repatriering m.v.)

09.06.2011

Vejledning om kommunal rehabilitering

Dansk Socialrådgiverforening hilser det tværministerielle initiativ om at lave en vejledning om kommunal rehabilitering velkommen.

01.04.2011

Ny bekendtgørelse om funktionsevnemetoden

Vedr. udkast til funktionsevne bekendtgørelse

24.03.2011

Lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Høringssvar til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, integrationsloven og forskellige andre love. (Bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser m.v.)

04.03.2011

Lovforslag om ændring af integrationsloven, lov om danskuddannelse m.v.

DS ser kritisk på indskrænkningen i kommunernes ret til boliganvisning af nytilkomne flygtninge, således, at kommunerne ikke længere kan anvise boliger i såkaldte ghetto-bolig-områder eller boligområder, der er omfattet af kombineret udlejning.

01.02.2011

Begreber i relation til DHUV-projektet

DS mener generelt, at de senere års tiltagende og detaljerede styring af det sociale arbejde skaber bureaukrati og stivhed i arbejdet, som ikke er hjælpsomt. Hverken for socialrådgiverne eller borgerne.

27.01.2011

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, og lov om individuel boligstøtte og lov om social service

Høringssvar til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, og lov om individuel boligstøtte og lov om social service.

03.01.2011