Generalforsamling

Kom til generalforsamling, mød fagfæller, hør oplæg fra socialpolitisk koordinator Henrik Egelund Nielsen, og vælg bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra sidste år.

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab for 2018

5. Orientering fra Dansk Socialrådgiverforening v/ Socialpolitisk koordinator Henrik Egelund Nielsen

6. Indkomne forslag
Har du forslag skal det sendes til Diana Christensen på Dch@msbolig.dk senest 7. januar kl. 10.00.

7. Valg af bestyrelse

a) Valg af formand:

Diana Christensen stopper som formand og udgår af bestyrelsen som følge af nyt arbejde. Der skal vælges ny formand for en 2-årig periode.

b) Valg af øvrig bestyrelse:

Bestyrelsen kan bestå af op til 6 personer. Hidtil har der siddet en formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene også er kasserer.

Kirsten Nørregård er valgt frem til januar 2020 som bestyrelsesmedlem og kasserer.

Lene Kjærhus Sørensen er udgået af bestyrelsen, da hun ikke længere arbejder indenfor det boligsociale. Nomeda Ring har overtaget hendes plads i bestyrelsen frem til generalforsamlingen 2019.

Der skal derfor vælges mindst et bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode, udover formanden, der er valgt under punkt 7 a).

c) Suppleanter:

Der skal vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Aktuelt er Abelone Asingh suppleant.

8. Eventuelt