TR-regler og opgaver

Tillidsrepræsentanter har særlige rettigheder og pligter.

Som tillidsrepræsentant gælder særlige vilkår for dit arbejde, og dermed også en særlig beskyttelse. Reglerne er beskrevet i de aftaler, der er indgået mellem de centrale parter og dem finder du her på siden.

TR-vilkår

Tillidsrepræsentanten har mange opgaver på arbejdspladsen. Det kræver tid, og det kræver mulighed for at mødes og tale med kollegerne. Derfor er der brug for konkret at aftale TR-vilkår.

Dansk Socialrådgiverforening arbejder løbende for at forbedre de generelle vilkår for tillidsrepræsentanterne. Det er den tilknyttede konsulent fra DS, som forhandler de konkrete vilkår for den valgte tillidsrepræsentant. Hvis der i MED/HSU er aftalt principper for disse vilkår, sker forhandlingen om de konkrete vilkår på baggrund af disse principper.

Aftalen bør tilpasses den konkrete tillidsrepræsentants behov og sikre, at:

  • tillidsrepræsentanten bliver aflastet for arbejdsopgaver, så hun kan udføre TR-arbejdet og arbejdet i MED/SU
  • der er klarhed over, hvor meget tid tillidsrepræsentanten skal bruge på TR-arbejdet og arbejdet i MED/’SU
  • tillidsrepræsentanten har mulighed for kontakt og holde møder med medlemmerne

Løn til tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanter har naturligvis på linje med andre socialrådgivere ret til lønudvikling jf. overenskomsten.  På det kommunale og regionale område skal der indgås en aftale om funktionsløn til tillidsrepræsentanten.

Det er en konsulent fra regionskontoret i Dansk Socialrådgiverforening, der skal forhandler og indgå aftale om et funktionstillæg.

Løn til  TR-suppleant  under TR’s fravær – KL-området

Der er aftalt, at TR-suppleanter, som indtræder i TR-funktion under TR’s fravær har ret til honorering i samme omfang og på samme vis som den TR pågældende erstatter. Der skal være tale om mindst 15 kalenderdage i sammenhæng , ved ferie dog mindst 22 dage. Aftalen træder i kraft 1. november 2014.
»  Se protokollat

Læs mere her i vejledningen: Klubber og TR-vilkår.

I 2017 lavede vi en undersøgelse af TR-vilkår blandt alle TR i DS, som du kan læse her.

TR-beskyttelse

MED-aftalen og TR/SU-aftalen beskriver tillidsrepræsentanternes særlige beskyttelse:

  • En tillidsrepræsentant har en særlig beskyttelse mod afskedigelse.
  • En tillidsrepræsentant kan afskediges, men det skal begrundes i tvingende årsager.

TR-rettigheder og opgaver

Tillidsrepræsentanter har ret til medbestemmelse og medindflydelse til at forhandle, til at indgå aftaler og til at blive informeret.

Orienteringsret

Arbejdsgiveren skal orientere tillidsrepræsentanten om afskedigelser og ansættelser.

Tillidsrepræsentanten har ret til at få oplysninger om socialrådgivernes løn- og ansættelsesforhold samt godkendt over- og merarbejde.

Arbejdsgiver og tillidsrepræsentant har gensidig pligt til at informere om og drøfte det, der har betydning for forhold om personalet, samarbejdet og arbejdsmiljøet.

Forhandlingsret

Tillidsrepræsentanten har ret til at gå til ledelsen med forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne. Tillidsrepræsentanten har også ret at forhandle og indgå aftaler om forhold på arbejdspladsen.

Aftaleret

Tillidsrepræsentanten er Dansk Socialrådgiverforenings repræsentant på arbejdspladsen. På klubbens vegne har tillidsrepræsentanten ret til at indgå aftaler om Ny Løn. Tillidsrepræsentanten har også ret til at forhandle og aftale forbedringer af lønnen, når arbejdsgiveren ansætter nye medarbejdere, opretter nye stillinger eller gennemfører væsentlige ændringer i stillinger.

Medbestemmelsesret

Tillidsrepræsentanten har medbestemmelse, når arbejdspladsen udarbejder retningslinier for tilrettelæggelse af arbejdet, personalepolitik, samarbejdet og arbejdsmiljøet.

Pligter

Ifølge TR/SU-aftalen og MED-aftalen er det tillidsrepræsentanternes pligt “at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold”. Det sker blandt andet gennem det samarbejde tillidsrepræsentanten har i det daglige med ledelsen på arbejdspladsen.

Fredspligten

Tillidsrepræsentanten er Dansk Socialrådgiverforenings repræsentant på arbejdspladsen og er som sådan forpligtet til at overholde Hovedaftalens bestemmelser om fredspligt. Tillidsrepræsentanten må derfor aldrig opfordre til overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.
En overenskomststridig arbejdsnedlæggelse kan fx være når en akut konfliktsituation medfører afholdelse af et fagligt møde i arbejdstiden uden tilladelse fra arbejdsgiveren.

Ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er det din opgave som TR:

  • aktivt at søge at hindre arbejdsnedlæggelsen
  • at give arbejdsgiveren meddelelse om arbejdsnedlæggelsen og bede om tilladelse til at deltage i mødet med det formål, at få medlemmerne tilbage i arbejde og løse konflikten af forhandlingsvejen
  • at kontakte din konsulent og informere om arbejdsnedlæggelsen

Kontakt